Przetargi.pl
Świadczenie obsługi bankowej przez okres 36 miesięcy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3673753 , fax. 034 3651756
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny
  ul. Bialska 104/118 104/118
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3673753, fax. 034 3651756
  REGON: 00128105300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: -
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie obsługi bankowej przez okres 36 miesięcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem konta podstawowego i trzech pomocniczych ( depozytowe , socjalne i inwestycyjne ) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego , przez okres 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy, tj.: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ; 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). 3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty występujące wspólnie o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 4. Jako spełnienie wymogu przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3, uznaje się również złożenie umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej, jeżeli będzie z niej wynikać upoważnienie dla osoby występującej w postępowaniu do reprezentowania wszystkich podmiotów występujących wspólnie (konsorcjantów, wspólników spółki cywilnej) w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Do Wykonawców, o których mowa w punkcie 2 stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy. 6. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w punkcie 1 nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w punkcie IV niniejszej specyfikacji (SIWZ). 7. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkty 1-9 z uwzględnieniem art.24a , oraz Wykonawców, którzy: 7.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 podpunkty 1.1 do 1.3; 7.2 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 7.3 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania lub ; 7.4 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art.26 ust.3; 7.5 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców , którzy złożyli oferty o : a) wyborze najkorzystniejszej oferty , podając nazwę (firmę) , siedzibę i adres wykonawcy , którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru , a także nazwy (firmy) , siedziby i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne. c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia , podając uzasadnienie faktyczne i prawne . 9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje , o których mowa w pkt.8 lit.a-c , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 10. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia ,że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności , winien dostarczyć : 1.1. Oświadczenia zgodnie z wymaganiami art. 22 ust.1 Ustawy, według wzoru załącznik nr 3 do SIWZ. 1.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Koncesja , zezwolenia lub licencja , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji , zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. 1.4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1. pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.6. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności nie zalegania z opłacaniem podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności nie zalegania z opłacaniem podatków dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki. 1.7. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ubezpieczeniowego, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.8. oświadczenie wykonawcy ,że posiada uprawnienia do wykonania działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo Bankowe (Dz.U. 72 z 2002r poz.665 z późniejszymi zmianami ) W celu potwierdzenia , że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia , winien dostarczyć : 1.9. Ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności. 1.10. Regulamin otwierania kont. 2. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wymienione w punktach 1.1 , 1.2 i 1.4 - 1.8 , składa każdy z podmiotów ; dokumenty wymienione w punktach 1.3 , 1.8 , 1.9 , 1.10 składa przynajmniej jeden z podmiotów w całości . Pozostałe dokumenty z Rozdziału IV składają te podmioty łącznie. 3. Dokumenty wymienione w pkt 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej : zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1.2 i 1.5 do 1.7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 4.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 4.2 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 4.3 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. - zamiast dokumentu, o których mowa w punkcie 1.4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy. 5 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6 Pozostałe warunki wymagane dla realizacji zamówienia ,które Wykonawca winien dostarczyć : 6.1 oświadczenie wykonawcy ,że spełnia wszystkie wymogi określone i wymagane w załączniku nr1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach