Przetargi.pl
Świadczenie na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Mazowiecki Urząd Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6956015 , fax. 022 6956019
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  Pl. Bankowy 3/5 3/5
  00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6956015, fax. 022 6956019
  REGON: 01327262000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazowieckie.pl (www.bip.mazowieckie.pl)
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Usługi pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują w szczególności: wysyłkę korespondencji na terenie kraju i za granicą, zwrot nieodebranych przesyłek, zwroty pokwitowanych przez adresata potwierdzeń odbioru przesyłek rejestrowanych, odbiór przesyłek od Zamawiającego z lokalizacji: a) plac Bankowy 3/5 Warszawa (Kancelaria - pok.34), b) ul. Marszałkowska 3/5 Warszawa (Kancelaria - pok.5), c) 17-go Stycznia 7 (Delegatura w Ciechanowie), d) ul. Gorbatowa 15 (Delegatura w Ostrołęce), e) ul. Kolegialna 15 (Delegatura w Płocku), f) ul. Żeromskiego 53 (Delegatura w Radomiu), g) ul. Piłsudskiego 38 (Delegatura w Siedlcach), h) ul. Górna 13 (Oddział Archiwum w Otwocku), i) ul. Zielińskiego 13 (Oddział Archiwum w Radomiu)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość (dodatkowy odbiór przesyłek)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mazowieckie.pl (www.bip.mazowieckie.pl)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach