Przetargi.pl
wykonanie Przebudowy kotłowni olejowej na gazową w Ośrodku Zdrowia przy ulicy Piasta 30 w Milanówku.

Starostwo Powiatu Grodziskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 022 7241833, 7240711 , fax. 022 7243049
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatu Grodziskiego
  ul. Kościuszki 30 30
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 022 7241833, 7240711, fax. 022 7243049
  REGON: 01326959700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-grodziski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie Przebudowy kotłowni olejowej na gazową w Ośrodku Zdrowia przy ulicy Piasta 30 w Milanówku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie demontażu starej kotłowni olejowej w budynku Ośrodka Zdrowia na terenie posesji przy ulicy Piasta 30 w Milanówku i wykonanie nowej kotłowni gazowej na gaz GZ50 pracującej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi. Zakres przewidzianych prac objętych niniejszym przetargiem zawiera kosztorys ślepy. Szczegółowy zakres prac ogólnobudowlanych ujęty jest w dokumentacji technicznej - Projekt Budowlany Kotłowni Gazowej w budynku przy ul. Piasta 30 w Milanówku opracowanej przez Firmę ERG Projektowanie i Wykonawstwo Instalacji i Sieci Sanitarnych mgr. Inż. Krzysztof Kierejewski ul. Podgórna 92, kod 05-822 Milanówek, stanowiącej załącznik Nr 8 i przedmiaru robót - kosztorys ślepy załącznik nr 8a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych załącznik nr 8b do SIWZ. Zbiorcze zestawienie kosztów w poszczególnych częściach stanowi Tabela Kosztowa załącznik Nr 7 do SIWZ ujmująca też obsługę geodezyjną inwestycji. Zamówienie obejmuje również organizację placu budowy oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Ewentualne roboty nieprzewidziane nie ujęte w kosztorysie ślepym i przedmiarze robót rozliczane będą na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe lub uzupełniające według podanych w ofercie stawek do kosztorysowania. Zastosowane materiały muszą być nowe fabrycznie i posiadać ważne atesty higieniczne, aprobaty techniczne i ważne certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Szczegółowy zakres prac jest ujęty w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Ewentualne roboty nieprzewidziane rozliczane będą na osobne zlecenie kosztorysem powykonawczym według podanych w ofercie stawek do kosztorysowania. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych z tym, że parametry zaproponowanych urządzeń i materiałów nie mogą być gorsze niż urządzeń i materiałów określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót STWiORI. Udowodnienie równoważności należy do obowiązków wykonawcy ekspertyzy, certyfikaty itp. Zamawiający dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców do wykonania prac: - robót elektrycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453310006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości kwoty 4.000,0 złotych ( słownie: cztery tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji prac
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiat-grodziski.pl/index.php.cmd=przetargi&opt=aktualne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach