Przetargi.pl
Przebudowa północno-zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu JNI 31000399

Powiat Nowodworski ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego 1B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 765 32 90 , fax. 22 765 32 91
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowodworski
  ul. Ignacego Paderewskiego 1B 1B
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 765 32 90, fax. 22 765 32 91
  REGON: 01327003400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowodworski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa północno-zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu JNI 31000399
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn. Przebudowa północno-zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JNI 31000399 Niniejsza inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego dróg poprzez przebudowę ich nawierzchni wraz z wykonaniem robót drogowych towarzyszących. Lokalizacja inwestycji Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Nasielsk, w miejscowościach Nasielsk, Cieksyn, Borkowo, na terenie gminy Pomiechówek w miejscowości Wymysły oraz na terenie gminy Zakroczym w miejscowościach Janowo oraz Wojszczyce, Powiat Nowodworski. Inwestor Inwestorem zadania jest Powiat Nowodworski z siedzibą przy ul Paderewskiego 1B, 05 - 100 Nowy Dwór Mazowiecki. OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Opis ogólny Przedmiotem inwestycji jest przebudowa północno-zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JNI 31000399 w województwie mazowieckim. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3045W o długości 1640 m w miejscowości Cieksyn od drogi wojewódzkiej nr 571 do mostu zlokalizowanego w miejscowości Cieksyn, drogi nr 2411W o długości 1000 m w miejscowości Borkowo od drogi wojewódzkiej nr 571 w kierunku miejscowości Błędowo, drogi nr 2422W o długości 700 m od granicy miasta Nasielsk w kierunku centrum Nasielska, droga nr 2413W o długości 2500 m od zakrętu w miejscowości Kosewo do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wymysły (za mostem), droga nr 2413W o długości 1538 m od miejscowości Janowo do skrzyżowania z drogą nr 3001W w miejscowości Wojszczyce oraz droga nr 3001W o długości 2120 m od skrzyżowania z drogą nr 2413W do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Zaręby. Zakres robót obejmuje przebudowę ww. dróg powiatowych z dostosowaniem ich konstrukcji kategorii ruchu KR2, zapewnienie właściwego odwodnienia dróg poprzez korektę spadków nawierzchni jezdni oraz budowę ciągów pieszych Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót; z uwagi na fakt, iż okres gwarancji został wyznaczony przez Zamawiającego, jako pozacenowe kryterium oceny ofert, Zamawiający wyznacza maksymalny punktowany okres gwarancji na 60 miesięcy od daty sporządzenia końcowego protokołu odbioru robót; szczegółowe informacje w tym zakresie wskazane będą w SIWZ - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem tych kryteriów i sposobu oceny ofert; w przyszłej umowie o zamówienie publiczne okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia ustalony zostanie na czas, jaki Wykonawca wskazał w ofercie dla okresu gwarancji. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obowiązany jest - pod rygorem nieważności oferty, wnieść wadium w kwocie: 80 000, 00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Oddział Płońsk: numer rachunku bankowego: 78 8213 0008 2006 0803 0340 0012 W przypadku wpłaty przelewem, Zamawiający uzna wadium za wniesione skutecznie, jeżeli w dniu 27.06.2016r. do godz. 11:30 będzie ono na koncie depozytowym Zamawiającego. Kopię dowodu wpłaty należy załączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Nowym Dworze Maz. przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B, w pok. 117A (I piętro) przed upływem terminu składania ofert, tj: do dnia 27.06.2016r., do godz. 11.30. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Do oferty należy załączyć jedynie kserokopię dowodu wniesienia wadium. 5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, jeżeli zaistnieją przesłanki do zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 p.z.p. 6. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych), z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 11. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 p.z.p., zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowodworski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach