Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Kwiatowa 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2104311 , fax. 67 2122131
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kwiatowa 5 5
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2104311, fax. 67 2122131
  REGON: 00461131500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi sprzątania budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile przy ul. Boh. Stalingradu 23 oraz usług polimeryzacji i mycia zewnętrznych powierzchni okiennych w budynkach przy ul. Boh. Stalingradu 23, ul. Kwiatowej 5 i ul. Kondratowicza 19. a) wykonywane codziennie: - zamiatanie i mycie podłóg w pomieszczeniach, na korytarzach i w windzie - odkurzanie mebli tapicerowanych - odkurzanie biurek, stołów, szaf oraz innych mebli, parapetów - opróżnianie koszy na śmieci, pojemników w niszczarkach, wymiana worków - mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych wraz z armaturą - mycie glazury ściennej, luster, drzwi, - mycie pojemników na mydło, papier toaletowy i ręczniki papierowe - uzupełnianie na bieżąco papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła w płynie/pianie, odświeżaczy do pomieszczeń, zawieszek i kostek do toalet i pisuarów - mycie kaloryferów, wentylatorów i kratek wentylacyjnych, tablic informacyjnych oraz czyszczenie sprzętu p.poż. (w razie potrzeby, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu) b) wykonywane okresowo: - sprzątanie ewakuacyjnej klatki schodowej - 1 raz w tygodniu - mycie okien wraz z ramami i parapetami - 2 razy w roku (wiosna/jesień) - nie dotyczy zewnętrznych powierzchni okiennych niedostępnych od wnętrza budynku - mycie zewnętrznych powierzchni okiennych (zewnętrznych powierzchni okiennych - niedostępnych od wnętrza budynku: klatki schodowe, weranda, szyb windy zewnętrznej z profilami aluminiowymi, nieotwierane części okien) we wszystkich budynkach MOPS - 1 raz w roku - sprzątanie pokoi mieszkalnych Ośrodka Wsparcia i konserwacja podłóg w tych pokojach, polegająca na nałożeniu minimum 2 warstw ochronnych - 1 raz w roku - polimeryzacja podłóg we wszystkich budynkach MOPS (minimum 3 warstwy ochronne): sala konferencyjna wraz z aneksem kuchennym, korytarze i hole - 2 razy w roku pozostałe pomieszczenia - 1 raz w roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/mopspila
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach