Przetargi.pl
OL/251-4/12 - ochrona osób i mienia oraz monitorowanie obiektu Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim

Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Chłapowskiego 45
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 59 55 100 , fax. 62 59 55 250
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim
  ul. Chłapowskiego 45 45
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 62 59 55 100, fax. 62 59 55 250
  REGON: 25051560900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.ostrowwlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OL/251-4/12 - ochrona osób i mienia oraz monitorowanie obiektu Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz elektronicznego monitorowania obiektu Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania wobec wykonawców świadczących usługi objęte zamówieniem, zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, umieszczony na stronie internetowej www.us.ostrowwlkp.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.us.ostrowwlkp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach