Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7642625, 7649484 , fax. 089 7642625
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11 11
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7642625, 7649484, fax. 089 7642625
  REGON: 00030843600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-bartoszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług pralniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowych usług pralniczych polegających na: a) praniu wodnym z dezynfekcją bielizny płaskiej szpitalnej białej (poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady, pokrowce), bielizny operacyjnej zielonej, obszyć parawanów, firanek i zasłon, koców, poduszek, materaców, worków odzieżowych b) praniu wodnym z dezynfekcją odzieży fasonowej, koszul nocnych, operacyjnych, porodowych, piżam, szlafroków, odzieży i bielizny operacyjnej zielonej i niebieskiej, odzieży roboczej c) praniu wodnym z dezynfekcją bielizny dziecięcej, noworodkowej i niemowlęcej wraz z pieluchami, d) suszeniu, e) maglowaniu, f) prasowaniu, g) sortowaniu, h) automatycznym składaniu wzdłużno-poprzecznym bielizny płaskiej, i) automatycznym składaniu bielizny fasonowej, j) pakowaniu, k) transporcie od i do Zamawiającego, l) drobnych naprawach krawieckich. Przewidywana ilość bielizny do prania - ok. 9000 kg/miesiąc Szczegółowy zakres i warunki świadczenia usług pralniczych określa załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. nr 22 1240 5598 1111 0000 5025 4990 z adnotacją :wadium - Świadczenie kompleksowych usług pralniczych. Nr sprawy 02/2014 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie przed składaniem ofert, sposób przekazania: dołączyć do oferty 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-bartoszyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach