Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Babki Gąseckie - Świdry i jej budowa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, ul. Tunelowa 17
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5230097 , fax. 087 5230097
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
  ul. Tunelowa 17 17
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 5230097, fax. 087 5230097
  REGON: 79050645000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.olecko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka będąca własnością JST

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Babki Gąseckie - Świdry i jej budowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej odcinku Świdry - Babki Gąseckie na terenie Gminy Olecko. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, decyzji i uzgodnień, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa i przekazanie do eksploatacji wodociągu objętych opracowaniem. Wykonawca powinien przyjąć do realizacji zakres zgodny z częścią informacyjną opracowania - koncepcją sieci wodociągowej zawartej w Programie Funkcjonalno Użytkowym - Załącznik nr 1 SIWZ. Orientacyjne zestawienie elementów sieci wodociągowej objętych opracowaniem wg zadań: sieć wodociągowa z rur PE100 DN90÷110 SDR17 o długości około L=5000,0 m; węzeł hydrantowy podziemny- szt. 6;węzeł hydrantowy nadziemny - szt. 1; przyłącza wodociągowe z rur PE100 SDR17 DN50- sztuk 5 ; z rur PE100 SDR17 DN40 - szt. 9; około L=1150,0m; węzeł włączeniowy przyłączy wodociągowych - szt. 14;studnia wodomierzowa O1000- szt. 14; węzeł pomiarowy przyłączy wodociągowych - szt. 15;ilość działek do podłączenia około 14szt.; wykonanie przejścia sieci wodociągowej pod torami kolejowymi 1szt. W związku z powyższym Wykonawca musi przewidzieć wszelkie działania i wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonanie zadania powinno obejmować przede wszystkim: dokumentację projektową Wykonawcy wg PFU wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, niezbędnymi opłatami administracyjnymi, m.in. związanymi z wycinką drzew, zajęciem pasa drogowego oraz wymaganymi uzgodnieniami, roboty budowlane wg PFU i inne niezbędne prace, próby, próby końcowe i szkolenia, obsługę geodezyjną, uzgodnienia z właścicielami działek przejścia z siecią i przyłączami przez ich grunty, objazdy, przejazdy, organizację ruchu, opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji, opłacenie badań i ekspertyz niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy wykonanych przez niezależne Instytucje, zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia niezbędnych prób, prób końcowych i prób eksploatacyjnych, zakup i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoż., zakup sprzętu bhp i ppoż., zapłatę za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób i prób końcowych, zabezpieczenie praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy, uzyskanie Dziennika Budowy wraz z kolejnymi egzemplarzami zapewnienie Nadzoru Autorskiego inne opłaty administracyjne. Zakłada się, iż Wykonawca, znając zakres Robót w celu ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania inwestycyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Dopuszczalne formy wniesienia wadium: 1) w pieniądzu na konto numer: Bank Spółdzielczy w Olecku 62 9339 0006 0000 0005 0236 0001, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik.olecko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach