Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO

RZECZNIK FINANSOWY ogłasza przetarg

 • Adres: 00-695 Warszawa, Nowogrodzka 47A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 333 73 26
 • Data zamieszczenia: 2023-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: RZECZNIK FINANSOWY
  Nowogrodzka 47A
  00-695 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 333 73 26
  REGON: 011335893
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usług sprzątania pomieszczeń BIURA RZECZNIKA FINANSOWEGO przez okres 12 miesięcy.2. Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia, zobowiązany będzie również do dostarczenia i zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w środki i artykuły czystości m.in.: odpowiednie środki chemiczne, dezynfekujące, przeciw osadzaniu się kamienia, czyszczące oraz odpowiednie środki higieniczne m.in.: papier toaletowy, mydło, ręczniki papierowe, płyn do mycia naczyń, worki na śmieci, gąbki do zmywania naczyń, kapsułki do odkamieniania ekspresów itd. Szczegółowy wykaz środków i artykułów czystości oraz środków higienicznych zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach