Przetargi.pl
Sprzątanie w budynkach biurowych oraz na terenie przyległym Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie przy ul. Bródnowskiej 13/15 i podległych jej Prokuratur Rejonowych w 2023r

Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 03-439 Warszawa, Bródnowska 13/15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225114776
 • Data zamieszczenia: 2023-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie
  Bródnowska 13/15
  03-439 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225114776
  REGON: 140166960
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie w budynkach biurowych oraz na terenie przyległym Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie przy ul. Bródnowskiej 13/15 i podległych jej Prokuratur Rejonowych w 2023r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie w budynkach biurowych oraz na terenie przyległym Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie przy ul. Bródnowskiej 13/15 i podległych jej Prokuratur Rejonowych w 2023r.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach