Przetargi.pl
Świadczenie całodobowych usług transportu medycznego środkami transportu sanitarnego z obsługą zespołu składającego się z kierowcy oraz sanitariusza po ukończonym kursie pierwszej pomocy (KPP).

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-252 Koszalin, ul. Niepodległości
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3406542 , fax. 94 3423339
 • Data zamieszczenia: 2022-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
  ul. Niepodległości 44-48
  75-252 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3406542, fax. 94 3423339
  REGON: 00029075900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie całodobowych usług transportu medycznego środkami transportu sanitarnego z obsługą zespołu składającego się z kierowcy oraz sanitariusza po ukończonym kursie pierwszej pomocy (KPP).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem umowy jest świadczenie całodobowych usług transportu medycznego środkami transportu sanitarnego z obsługą zespołu składającego się z kierowcy oraz sanitariusza po ukończonym kursie pierwszej pomocy (KPP). 2.Przedmiot umowy obejmuje przewóz pacjentów z pozytywnym wynikiem Sars-Cov 2 od Zamawiającego do innych podmiotów leczniczych. 3. Liczba zleceń na transport medyczny wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług transportu medycznego w systemie całodobowym przez wszystkie bez wyjątku dni tygodnia przez cały okres obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach