Przetargi.pl
Przebudowa ulic: Jagiełły, Chopina i Gdańska w miejscowości Sławno

POWIAT SŁAWIEŃSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 76-100 Sławno, ul. Stefanii Sempołowskiej 2A
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT SŁAWIEŃSKI
  ul. Stefanii Sempołowskiej 2A
  76-100 Sławno, woj. zachodniopomorskie
  REGON: REGON 770979720
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatslawno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulic: Jagiełły, Chopina i Gdańska w miejscowości Sławno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZADANIA:1. PRZEBUDOWĘ ULICY GDAŃSKIEJ W SŁAWNIE w formule zaprojektuj i wybuduj;2. PRZEBUDOWĘ ULICY JAGIEŁŁY W SŁAWNIE w formule zaprojektuj i wybuduj;3. PRZEBUDOWĘ ULICY CHOPINA W SŁAWNIE;Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w SWZ - Rozdział 6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (ART.281 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium, w wysokości :– 50.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związaniaofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium wnoszone w formie pieniądza wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bałtyckim BankuSpółdzielczym w Darłowie nr rachunku 79 8566 0003 0000 4141 2000 0007 z dopiskiem „wadium – nr DI.272.7.2022.I” Zatermin wniesienia wadium uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.5. Wadium w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 PZP,Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium nie możezawierać klauzuli zwalniającej gwaranta lub poręczyciela od odpowiedzialności wskutek zwrotu oryginału dokumentugwarancyjnego do gwaranta lub poręczyciela.7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia winno:1) być wystawione na POWIAT SŁAWIEŃSKI, ul. SEMPOŁOWSKIEJ 2A, 76-100 Sławno,2) wskazywać nr postępowania i nazwę zamówienia oraz nr części,3) zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium napierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego z warunków zatrzymaniawadium określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,4) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub odprzedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji,5) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą,6) w przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lubporęczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.8. Zaleca się aby dokument wadialny (gwarancje lub poręczenia), stanowił osobny plik opatrzony nazwą „Wadium_[nrreferencyjny postępowania]” złożony wraz z ofertą i innymi dokumentami w jednym pliku archiwum (.zip).9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadiumnieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98ust. 2 pkt 3 PZP, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP.10. Zamawiający zwróci wadium na zasadachi w okolicznościach wskazanych w art. 98 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy pzp, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a takżebada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.[art. 119 ustawy pzp].Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacjifinansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tychzasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. [art. 120 ustawy pzp].2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:2.1. Nie podlegają wykluczeniu2.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszejSWZ.3. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenia zamówienia, spełnienia warunkówudziału w postępowaniu dotyczących [art. 112 ust 2 ustawy pzp]:3.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym [art. 113 ustawy pzp]:Opis spełnienia warunków:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunkóww tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia tego warunkuw postępowaniu.3.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika z odrębnych przepisów[art. 114 ustawy pzp]:Opis spełnienia warunków:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunkóww tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia tego warunkuw postępowaniu.3.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej [art. 115 ustawy pzp]:Opis spełnienia warunków:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunkóww tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia tego warunkuw postępowaniu.3.4. Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 ustawy pzp]:Opis spełnienia warunków:Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:3.4.1.1. Wykonawca wykaże, że wykonał min. 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto ocharakterze podobnym do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonaniaoraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej iprawidłowo ukończone,Warunek ten ma być spełniony:− samodzielnie przez wykonawcę, lub− przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te roboty,lub− w przypadku wykonawców występujących wspólnie – samodzielnie przez minimum jednego z wykonawcówwystępujących wspólnie.Uwagi:1. Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przezwykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawcapolegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywałwykazywanego zakresu usług. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresiefaktycznie konkretnie wykonywanego zakresu usług oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, zktórej wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.2. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez wykonawcęobejmuje szerszy zakres robót od wymaganych przez zamawiającego.3. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dlapotrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kursdanej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZamówieńPublicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polskinie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowanypierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie onopublikowany.3.4.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami:1. DOTYCZY ZADANIA I i II:- 1 osobą - kierownik budowy/ kierownik robót drogowych - posiadający uprawnienia budowlane do wykonywaniasamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej, bez ograniczeń zgodne z ustawą Prawobudowlane,- 1 osobą – kierownik robót branżowych posiadający uprawienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcjitechnicznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych orazwodociągowych i kanalizacyjnych zgodne z ustawą Prawo budowlane,- 1 osobą - kierownik robót branżowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne z ustawą Prawo budowlane,- 1 osobą - projektant posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz w przypadkurealizacji zamówienia aktualną przynależność do właściwej Izby.- 1 osobą - projektant posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w przypadku realizacji zamówieniaaktualną przynależność do właściwej Izby,- 1 osobą - projektant posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurządzeń elektrycznych i elektroenerge- tycznych oraz w przypadku realizacji zamówienia aktualną przynależność dowłaściwej Izby.Uwaga: Wykonawca winien wykazać się osobą posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnychfunkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy Prawo budowlane lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnymupoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszczaodpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz KonfederacjiSzwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.z 2020 r., poz. 220).Uwagi:1. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwczłonkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnychfunkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją dającą prawo doświadczenia usług transgranicznych.2. DOTYCZY ZADANIA III:- 1 osobą - kierownik budowy/ kierownik robót drogowych - posiadający uprawnienia budowlane do wykonywaniasamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej, bez ograniczeń zgodne z ustawą Prawobudowlane,- 1 osobą – kierownik robót branżowych posiadający uprawienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcjitechnicznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych orazwodociągowych i kanalizacyjnych zgodne z ustawą Prawo budowlane,- 1 osobą - kierownik robót branżowych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne z ustawą Prawo budowlane.WAŻNE:1. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, żewykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, wszczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarczewykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia [art. 116 ust. 2 ustawy pzp].2. Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymiwykonawcami, wykaz o którym mowa w rozdziale 25 pkt. 2.1. SWZ, dotyczy robót budowlanych faktycznie przez niegowykonanych;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach