Przetargi.pl
Usługa realizacji czynności przewidzianych dla psychologa w ramach projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020”- z podziałem na części

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 74-300 Myślibórz, ul. Północna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 747 23 03 , fax. 0-95 747 23 03
 • Data zamieszczenia: 2022-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Północna 15
  74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-95 747 23 03, fax. 0-95 747 23 03
  REGON: 81179929000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pcprmysliborz.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa realizacji czynności przewidzianych dla psychologa w ramach projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020”- z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa realizacja czynności przewidzianych dla psychologa w ramach projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozbiciu na jego części przedstawiony jest w pkt 2 poniżej. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części: 1) Część I - przeprowadzenia ok. 260 godzin wsparcia psychologicznego dla członków 13 rodzin ze złożonymi problemami, zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, na co składać się będzie w szczególności: - szczegółowa diagnoza całych rodzin poprzedzająca indywidualne wsparcie, - szczegółowe określenie planów działania dla poszczególnych rodzin, - udzielanie wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb uczestników. Wsparcie będzie realizowane w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego lub w domach uczestników, o ile będzie taka potrzeba. Uczestnicy zamieszkują w miejscowościach: Dębno, Myślibórz, Barlinek, Karsko, Golin, Namyślin, Boleszkowice. Przewiduje się średnio ok. 16 godzin wsparcia indywidualnie dopasowanego do potrzeb rodzin oraz ok. 4 godzin diagnozy. Przez godzinę rozumie się 60 minut. W ramach realizacji tej części przedmiotu zamówienia psycholog zobowiązany jest do: a) przekazywania do 25. dnia każdego miesiąca poprzedzającego realizację wsparcia, harmonogramu na wzorze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz bieżącej jego aktualizacji przed następującymi zmianami, b) opracowania i dostarczenia indywidualnej diagnozy każdego uczestnika, na jej podstawie sporządzenia planu pracy i jego realizacja, a na zakończenie pracy z każdym uczestnikiem przygotowanie jej indywidualnego podsumowania wraz z wnioskami, c) uzgodnienie wzorów dokumentacji realizacji umowy z Zamawiającym, d) prowadzenia dokumentacji z prowadzonych zajęć zawierającej m.in.: listy obecności (jednoznacznie wskazujących na rodzaj udzielanego wsparcia, terminu, wskazania projektu, w ramach którego udzielane jest wsparcie, czytelny podpis trenera, podpisy uczestników), karty doradcze, e) współdziałania z asystentem rodziny i pozostałymi specjalistami pracującymi z rodzinami oraz z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji planu działania dla każdego uczestnika, f) przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości, g) przesłania, w terminie 7 dni od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie, h) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych miesiącach realizacji, i) wykonywania dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem zajęć, w szczególności oznaczenia pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z zasadami promocji RPO WZ 2014- 2020. 2) Część II - udzielenie indywidualnego wsparcia psychologicznego w Punkcie Wsparcia Dziennego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13(18 dzieci) iewentualnie Filii Punktu w Barlinku przy ul. Szosowej 2(15 dzieci), które będzie obejmować w szczególności: - szczegółową diagnozę wszystkich uczestników; - szczegółowe określenie wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb; - indywidualną pracę z dziećmi w zakresie wynikającym z diagnoz; - prowadzenie szczegółowej dokumentacji potwierdzającej pracę z dziećmi, z uwzględnieniem ich dodatkowych potrzeb i efektów prowadzonego wsparcia. Usługa będzie wykonywana przez średnio 4 godzin miesięcznie, łącznie nie więcej niż 164 godziny. Przez godzinę należy rozumieć 60 minut. 3) Część III - poradnictwo psychologiczne ogólnodostępne w trakcie stałych dyżurów w siedzibie PCPR Myślibórz przy ul. Północnej 15, łącznie nie więcej niż 224 h przez 5 lat. Stały rozkład dyżurów podlega uzgodnieniu z Zamawiającym i jego akceptacji. Poradnictwo przeznaczone jest dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poszukujących wsparcia poradnictwo rodzinne i specjalistyczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic - dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka Przez godzinę należy rozumieć 60 minut. 4) Część IV - doradztwo i superwizje dla pracowników wspierających Projekt „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023”, prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej, łącznie nie więcej niż 448 h pracy rozłożonej równomiernie w poszczególnych miesiącach po ustaleniu z Zamawiajacym. Przez godzinę należy rozumieć 60 minut.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121270-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach