Przetargi.pl
Świadczenia usługi dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „e-Integracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”

Powiat Ciechanowski-Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, 17 Stycznia
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6723485 , fax. 236 722 945
 • Data zamieszczenia: 2020-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ciechanowski-Starostwo Powiatowe
  17 Stycznia 7
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 23 6723485, fax. 236 722 945
  REGON: 13037770600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://stciechanow.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenia usługi dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „e-Integracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usługi dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „e-Integracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”. 1) Wykaz lokalizacji świadczenia usług: 1630 miejsc zamieszkania Beneficjentów Ostatecznych projektu z terenu powiatu ciechanowskiego, którym Zamawiający użyczył sprzęt komputerowy. 2) 20 miejsc zamieszkania Beneficjentów Ostatecznych projektu z terenu powiatu ciechanowskiego, którym Zamawiający nie użyczył sprzętu komputerowego. 3) Wykonawca będzie realizował zamówienie w 3 etapach, a) ETAP I – Przygotowanie do świadczenia usługi dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. b) ETAP II – Świadczenie usługi dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim” oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. c) ETAP III – Odebranie sprzętu dostarczonego na potrzeby świadczenia usługi dostępu do Internetu w każdej lokalizacji stanowiącego własność Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72400000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp. wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 63 1020 1592 0000 2402 0254 8196. b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia w osobnej kopercie dołączonej do oferty, a kserokopię gwarancji lub poręczenia załączyć (wpiąć) do oferty. 6. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji, o której mowa w ust. 2 pkt d, e powyżej, zaleca się, aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu, 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego, 3) kwotę gwarancji, 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą), 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ., 2. Informacja dotycząca podwykonawców - Załącznik nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy), 3. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach