Przetargi.pl
Budowa mini tężni wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej w Piasecznie

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza przetarg

 • Adres: 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 70 17 654, 70 17 655 , fax. 022 70 17 692
 • Data zamieszczenia: 2020-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
  ul. Kościuszki 5
  05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie
  tel. 022 70 17 654, 70 17 655, fax. 022 70 17 692
  REGON: 15891289000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa mini tężni wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej w Piasecznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa mini tężni wraz z nawodnieniem terenu w Parku przy ul. Młynarskiej w Piasecznie ” z podziałem na dwa zadania / części. Zadanie 1 jako Część I Budowa tężni solankowej w Piasecznie przy ul. Młynarskiej w Piasecznie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy tężni solankowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy oraz budowa tężni solankowej wraz z instalacjami: elektryczną zewnętrzną i instalacją technologiczną zasilania tężni. Zadanie nr 2 jako Część II Zakres inwestycji obejmuje: opracowanie projektu przyłącza wodociągowego i energetycznego, jeśli potrzeba oraz automatycznego systemu nawadniana wraz z budową na terenie parku przy ul. Młynarskiej w Piasecznie oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zamawiający, działając w oparciu o przepisy art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, osób wykonujących (w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy) następujące czynności: - prace ogólnobudowlane - pracownicy fizyczni min. 1 osoba
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). W przypadku składania ofert na: I część, wysokość wadium wynosi 2 000 zł (dwa tysiące złotych); II część, wysokość wadium wynosi 1 000 zł (jeden tysiąc złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w celu wykazania, że nie zachodzą wobec nich przesłanki do wykluczenia z udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (na zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp) warunki, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub co najmniej jeden z podmiotów, o których mowa powyżej pełnią łącznie wymagane warunki. 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Części V a ust. 1 pkt 1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Części V a ust. 1 pkt 5 lit. a tiret 2 SIWZ, składa każdy z Wykonawców. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony Formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenie/oświadczenia, zgodnie wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) w przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów – zobowiązanie tych podmiotów; 4) ewentualne pełnomocnictwa. 5) dowód wniesienia wadium. 6) wypełniona tabela wartości ofertowych odpowiednio dla części 1 lub /i części 2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach