Przetargi.pl
Remont elewacji w zespole wpisanych do rejestru zabytków, budynków Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 / Kozia 1

Prokuratura Regionalna w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-071 Warszawa, Krakowskie Przedmieście
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 649 112 , fax. 224 649 241
 • Data zamieszczenia: 2020-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Regionalna w Warszawie
  Krakowskie Przedmieście 25
  00-071 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 649 112, fax. 224 649 241
  REGON: 36386753900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa.pr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ ochrony prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji w zespole wpisanych do rejestru zabytków, budynków Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 / Kozia 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem udzielanego zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie elewacji w zespole wpisanych do rejestru zabytków, budynków Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 / Kozia 1, ujęte w dokumentacji robót budowlanych opracowanej przez GRUPA PROEKS JANUSZ SIKORA ul. Pułaskiego 48a, 05-270 Marki. 1.1. Roboty budowlane będą wykonywane w obiekcie czynnym. Wykonawca ma obowiązek utrzymania porządku w trakcie realizowanych robot budowlanych oraz po ich zakończeniu, na terenie budowy, a także w ciągach komunikacyjnych. Wykonawca przy organizacji robót powinien uwzględnić,że w obrębie obiektu i w jego otoczeniu istnieją ograniczenia w zakresie miejsca przeznaczonego na stałe zaplecze budowlane, a także występują ograniczenia dojazdu, w szczególności dotyczące gromadzenia i wywozu odpadów budowlanych. 1.2 Szczegółowy zakres zamawianych robót budowlanych oraz wzajemnych praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy został określony w załączniku nr 1 (Dokumentacja robót budowlanych) oraz w załączniku nr 7 (Wzór umowy). Ewentualne występujące w opracowaniach projektowych nazwy (w tym nazwy własne, znaki towarowe), typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 Pzp, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiającego. Wszystkie materiały oraz planowane rozwiązania równoważne i zamienne muszą być uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Dokumentacja robót budowlanych obejmuje: 1) projekt budowlany, 2) projekt wykonawczy, 3) przedmiary robót i kosztorysy ofertowe, 4) specyfikację techniczną odbioru i wykonania robót. 5) Konserwatorską ekspertyzę stanu technicznego dachu i elewacji zespołu wpisanych do rejestru zabytków, budynków położonych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25/Kozia 1 6) Decyzję Nr WZW/5142/2172.2019.KBD Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 7) Pozwolenie na budowę – Decyzja Nr WZW.5142.2172.2019 KBD Z 04.12.2019 1.4. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie w godz. 9.00. -14.00 z p. Krzysztofem Wasilewskim, tel. 22 46-49-112. 1.8. Jeżeli czynności wykonywane w ramach realizacji zamówienia polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Zamawiający stosownie do postanowień art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby czynności te wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 1.9. Za czynności, o których mowa w art. 22 § 1 Kodeksu pracy Zamawiający uważa w szczególności czynny udział osób w wykonaniu robót budowlanych, takich jak roboty wymienione w pkt 1.3. Zamawiający wymaga aby przez cały okres realizacji zamówienia ww. osoby były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 1.10. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do sprawowania kontroli, czy czynności polegające na wykonywaniu pracy są wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 1.11. W ramach działań kontrolnych Zamawiający może: 1) żądać od Wykonawcy lub od podwykonawcy: a) udzielenia wyjaśnień dotyczących osób wykonujących w ramach zamówienia czynności polegające na wykonywaniu pracy, w zakresie obejmującym ustalenie, czy są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, b) okazania oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem: - kopii umów o pracę osób wykonujących w ramach zamówienia czynności polegające na wykonywaniu pracy, z zastrzeżeniem zapewnienia ochrony danych osobowych, - deklaracji składanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie dotyczącym osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, 2) wnioskować o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, w razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa pracy, w odniesieniu do obowiązków zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 1.12. Wykonawca, a także podwykonawcy mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu: 1) wykaz osób przewidzianych do realizacji robót budowlanych wraz z oświadczeniem o zatrudnianiu tych osób na podstawie umowy o pracę, 2) oświadczenie w odniesieniu do osób wymienionych w pkt 1, w którym potwierdzi, że zgodnie z jego wiedzą, opartą na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego osoby te nie były prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne. 1.13. Wykonawca, a także podwykonawcy mają obowiązek niezwłocznie uaktualnić dokumenty, o których mowa w ust. 1.9, jeżeli informacje w nich zawarte stały się nieaktualne. 1.14. Zamawiający ma prawo żądać opuszczenia miejsca wykonywania zamówienia przez osoby, które prawomocnie skazano za przestępstwo umyślne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 30 000 zł,. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenia kasy są zawsze poręczeniami pieniężnymi, 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), 8.3. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Prokuratura Regionalna w Warszawie Nr rachunku: 69 1130 1017 0020 1548 4090 0003 z podaniem w tytule wpłaty numeru sprawy – SIWZ (RP VI WBA 261.1.2020). 8.4. Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty wadium. Przy dokonywaniu wpłaty w formie przelewu Wykonawca powinien zadbać o to, aby wpłacana kwota była zaksięgowana w banku na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert. 8.5. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji. Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej może być złożony w siedzibie Zamawiającego w dowolnym czasie przed terminem składania ofert, w przeciwnym wypadku musi być dołączony do oferty. 8.6. Koszty związane z wniesieniem wadium ponosi Wykonawca. 8.7. Ramowe postanowienia poręczenia lub gwarancji udzielanych w celu wniesienia wadium: Przedmiotem niniejszej poręczenia/gwarancji jest kwota wadium w wysokości ....... zł (słownie .....................złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest ................(nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – Wykonawców składających ofertę wspólną) stający do postępowania o zamówienie publiczne na ............................ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu .......... przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. Niniejszym .............................. (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Prokuratury Regionalnej w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 25 kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy ......................... (nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – Wykonawców składających ofertę wspólną): 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie.............. (nazwa Wykonawcy jak wyżej). 4) Oferent, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, nie złożył z przyczyn leżących po jego stronie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Gwarancja obowiązuje od dnia................... (termin składania ofert) do dnia.................. Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Prokuratury Regionalnej w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 25 kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania przez Zamawiającego, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca miałby wykazać

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach