Przetargi.pl
SVA/J/4620-80/2020: Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej na placu budowy w zadaniu inwestycyjnym nr 91553 - „Budowa Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie”.

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA/J/4620-80/2020: Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej na placu budowy w zadaniu inwestycyjnym nr 91553 - „Budowa Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej na placu budowy w zadaniu inwestycyjnym nr 91553 - „Budowa Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie” w szacowanej ilości 559,240 MWh. Określone przez Zamawiającego prognozowanie zużycie energii ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi z jego strony zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej maksymalnej ilości energii. Parametry techniczne sprzedaży energii elektrycznej znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ – Dokumentacja (Ossów MWP – parametry techniczne sprzedaży energii elektrycznej). Miejsce dostawy: Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie, 05-230 Ossów, ul. Matarewicza. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 50% lub możliwość zwiększenia do 30% łącznej ilości zakupionej energii względem ilości prognozowanej znajdującej się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia od dodania lub zmniejszenia ilości ppe lub zmniejszenia czy zwiększenia zapotrzebowania na dostawę energii elektrycznej do ppe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, dokumentacji (Ossów MWP – parametry techniczne sprzedaży energii elektrycznej) stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wypełniony formularz cenowy należy złożyć wraz z ofertą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach