Przetargi.pl
SVA/J/4620-74/2020: Dostawa materiałów na wykonanie drogi dojazdowej w ramach zadania „Budowa Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie w zakresie utrzymania i konserwacji drogi dojazdowej do placu budowy”.

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA/J/4620-74/2020: Dostawa materiałów na wykonanie drogi dojazdowej w ramach zadania „Budowa Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie w zakresie utrzymania i konserwacji drogi dojazdowej do placu budowy”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów na wykonanie drogi dojazdowej w ramach zadania „Budowa Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie w zakresie utrzymania i konserwacji drogi dojazdowej do placu budowy”. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części, tj.: Część I: Kruszywa, kruszony gruz betonowy. Część II: Materiały ogólnobudowlane. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy pochodził z bieżącej produkcji. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, instrukcje obsługi w języku polskim). Miejsce dostawy: Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie, 05-230 Ossów, ul. Matarewicza. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, dla każdej części zamówienia, tj.: prawo niezrealizowania do 30% zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 30% zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający minimalne wymagania Zamawiającego, znajduje się w formularzach cenowych stanowiących załączniki do SIWZ nr 2.1 dla Części I i nr 2.2 dla Części II, wypełnione formularze cenowe należy złożyć wraz z ofertą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44192000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach