Przetargi.pl
SVA/J/4620-34/2019: Wykonanie okładzin z płytek w ramach zadania 01662 ul. Okuniewska 1 w Warszawie - I CZĘŚĆ Wykonanie okładzin z płytek gresowych na korytarzach i schodach wewnętrznych, II CZĘŚĆ Wykonanie okładzin z płytek granitowych na schodach zewnętrznych.

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA/J/4620-34/2019: Wykonanie okładzin z płytek w ramach zadania 01662 ul. Okuniewska 1 w Warszawie - I CZĘŚĆ Wykonanie okładzin z płytek gresowych na korytarzach i schodach wewnętrznych, II CZĘŚĆ Wykonanie okładzin z płytek granitowych na schodach zewnętrznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okładzin z płytek w ramach zadania 01662 ul. Okuniewska 1 w Warszawie - I CZĘŚĆ Wykonanie okładzin z płytek gresowych na korytarzach i schodach wewnętrznych, II CZĘŚĆ Wykonanie okładzin z płytek granitowych na schodach zewnętrznych. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części, tj.: Część zamówienia nr 1 - Wykonanie okładzin z płytek gresowych na korytarzach i schodach wewnętrznych. Zamówienie obejmuje: - wykonanie posadzek z płytek na korytarzach i schodach wewnętrznych, spocznikach z płytek gresowych na zaprawie klejowej wraz z cokolikami 15cm (materiał po stronie Inwestora). Część zamówienia nr 2 - Wykonanie okładzin z płytek granitowych na schodach zewnętrznych. Zamówienie obejmuje: - wykonanie okładzin schodów zewnętrznych z płytek granitowych 3 cm (granit płomieniowany) wraz z zerwaniem istniejących okładzin z lastryko i wyrównaniem podłoża wysokoelastyczną zaprawą klejową (materiał po stronie Wykonawcy) Na wszystkie dostarczone materiały, urządzenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu (najpóźniej w dniu końcowego odbioru robót budowlanych) informacje producenta o materiale zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, atesty). Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia oraz wymagane materiały określa dokumentacja stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. Do SIWZ zostały załączone przedmiary robót stanowiące część dokumentacji, (przedmiary robót są wiążące). Na podstawie ww. dokumentów należy sporządzić kosztorys/y ofertowy/e zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki nr 8.1 i 8.2 do SIWZ i złożyć go/je jako załącznik do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: - dla części zamówienia nr 1: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100). - dla części zamówienia nr 2: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100). Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach