Przetargi.pl
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-922 Warszawa, ul. Wawelska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8256376, 8258457 , fax. 022 8256376, 8254129
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8256376, 8258457, fax. 022 8256376, 8254129
  REGON: 86159300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gios.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zamówienie składa się z trzynastu odrębnych części: a) Część I – sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego zlokalizowanych w Bydgoszczy, b) Część II – sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego zlokalizowanych w Toruniu, c) Część III – sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego zlokalizowanych we Włocławku, d) Część IV – sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego zlokalizowanych w Rzeszowie, e) Część V – sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego zlokalizowanych w Jaśle, f) Część VI – sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego zlokalizowanych w Przemyślu, g) Część VII – sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego zlokalizowanych w Wrocławiu, h) Część VIII – sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego zlokalizowanych w Jeleniej Górze, i) Część IX – sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego zlokalizowanych w Wałbrzychu, j) Część X – sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego zlokalizowanych w Legnicy, k) Część XI – sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego zlokalizowanych w Białymstoku, l) Część XII – sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego zlokalizowanych w Giżycku, m) Część XIII – sprzątanie pomieszczeń Zamawiającego zlokalizowanych w Białymstoku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty, bądź informacje), że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach