Przetargi.pl
Sukcesywny zakup paliwa w 2018 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie ogłasza przetarg

 • Adres: 05462 Wiązowna, ul. Boryszewska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 789 01 33 , fax. 22 789 01 33 wew. 108
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie
  ul. Boryszewska 2
  05462 Wiązowna, woj. mazowieckie
  tel. 22 789 01 33, fax. 22 789 01 33 wew. 108
  REGON: 14100827400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik-wiazowna.pl, zwik-wiazowna.bip.eur.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup paliwa w 2018 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny i bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie na stacji paliw zlokalizowanej maksymalnie 10 km od siedziby Zamawiającego w Wiązownie przy ul. Boryszewskiej 2. 2. Bezgotówkowy zakup paliwa przez Zamawiającego będzie dokonywany w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w stacji paliw Wykonawcy. 3. Rodzaj oraz szacunkowa ilość paliwa przewidywana do zakupienia w okresie trwania umowy wynosi: - benzyna bezołowiowa Pb95 – 2.400 litrów - olej napędowy – 39.900 litrów. Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy tj. od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w stacji paliw Wykonawcy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej Pb95 oraz oleju napędowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387, 1566).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach