Przetargi.pl
Dostawa pokrowców na krzesła do AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Mielno

AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 03-310 Warszawa, ul. św. J. Odrowąża
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 2709550 , fax. 22 2702143
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW REWITA Sp. z o.o.
  ul. św. J. Odrowąża 15
  03-310 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 2709550, fax. 22 2702143
  REGON: 142990254
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewita.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pokrowców na krzesła do AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita Mielno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są pokrowce na krzesła do sali bankietowej. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załacznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39510000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach