Przetargi.pl
Świadeczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali telefonicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 09400 Płock, ul. Medyczna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 3646105, 3646330 , fax. 243 646 101,36
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Medyczna 19
  09400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 3646105, 3646330, fax. 243 646 101,36
  REGON: 65007000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszplock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadeczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali telefonicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadeczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali telefonicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert - wymagane w załączeniu do oferty 1. oświadczenie wykonawcy (wg zał. nr 3a i 3 b do SIWZ) a) jeśli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów – składa w oświadczeniu informacje dotyczące braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu b) w przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez wykonawców - każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa ww. oświadczenie Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia. a)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg zał. Nr 3b do SIWZ) C. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej potwierdzające brak podstaw do wykluczenia - wymagane w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 1. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ( przykładowy wzór – wg. załącznika nr 4 do SIWZ); W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. D. Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp: 1. potwierdzające brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane w załączeniu do oferty 1.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. ( przykładowy wzór wg. zał nr 5 do SIWZ) 1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą: - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w załączniku nr 3a i 3b do SIWZ E. Dokumenty lub oświadczenia wymagane w przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcja , spółki cywilne) 1. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane w załączeniu do oferty 1.1. oświadczenie wskazane w pkt VIII A 1b niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie wskazanym w pkt. VIII A 1b SIWZ 2. potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiotów - wymagane na wezwanie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert 2.1. dokumenty w zakresie wskazanym w pkt. VIII B 1 SIWZ odpowiednio, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu –nie dotyczy 2.2. dokument wymagany w pkt. VIII C1 SIWZ . F. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia potwierdzające, iż oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego - wymagane na wezwanie Zamawiającego po upływie terminu składania ofert: 1) zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), 2) materiały informacyjne producenta, specyfikacja techniczna - dotyczące oferowanej centrali telefonicznej. G. inne dokumenty- wymagane w załączeniu do oferty: 1. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji firmy (pełnomocnictwo) upoważniające do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis (lub czytelny podpis). Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, jego zgodność z oryginałem powinien poświadczyć notariusz. 2 Formularz oferty (wg załącznika nr 2 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach