Przetargi.pl
Sukcesywny zakup i dostawa owoców, warzyw oraz ziemniaków

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-687 Białystok, ul. Strażacka 25
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 6531779, 85 6531779 wew. 30 , fax. 85 6531779
 • Data zamieszczenia: 2016-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku
  ul. Strażacka 25 25
  15-687 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 6531779, 85 6531779 wew. 30, fax. 85 6531779
  REGON: 20069943600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp16.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup i dostawa owoców, warzyw oraz ziemniaków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania przetargowego jest sukcesywna dostawa na potrzeby stołówki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Białymstoku artykułów spożywczych na zasadach i w asortymencie opisanym szczegółowo odpowiednio w treści załącznika Nr 1 oraz 3.1 do SIWZ. Realizacja dostaw będzie dokonywana zgodnie z potrzebami Zamawiającego a w miesiącach lipiec-sierpień będzie dokonywana w ilościach ograniczonych. Podane w treści załączników Nr 3.1 do SIWZ ilości asortymentu artykułów spożywczych są ilościami orientacyjnymi i nie muszą zostać wyczerpane w trakcie realizacji umowy. Realizacja przedmiotu postępowania musi uwzględniać obowiązujące przepisy i regulacje prawa żywnościowego, a w szczególności musi zostać wykonana zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: 1) Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.); 2) Rozporządzeniem WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r.).; 3) Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.); 4) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas realizacji zamówienia uzupełniającego złożonego w dniu dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp16.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach