Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa warzyw i owoców do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2016r

Dzienny Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 15-489 Białystok, ul. Nowogródzka 5/1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6750387 , fax. 085 6750387
 • Data zamieszczenia: 2015-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzienny Dom Pomocy Społecznej
  ul. Nowogródzka 5/1 5/1
  15-489 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 6750387, fax. 085 6750387
  REGON: 00234938500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ddps.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminna jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa warzyw i owoców do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w 2016r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż i dostawa warzyw i owoców do Dziennego Domu Pomocy Społecznej ul. Nowogródzka 5/1 w Białymstoku w 2016r. wyszczególnionych w wykazie artykułów stanowiących załącznik Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ddps.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach