Przetargi.pl
SUKCESYWNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESU KONSERWACJI BIEŻĄCEJ W ROKU 2020 W SĄDZIE APELACYJNYM W SZCZECINIE W CELU UTRZYMANIA DOBREGO STANU TECHNICZNEGO I ESTETYCZNEGO BUDYNKÓW SĄDU I ICH OTOCZENIA

Sąd Apelacyjny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-165 Szczecin, ul. Mickiewicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 849 409 , fax. 914 849 408
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
  ul. Mickiewicza 163
  71-165 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 849 409, fax. 914 849 408
  REGON: 81273402100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczecin.sa.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESU KONSERWACJI BIEŻĄCEJ W ROKU 2020 W SĄDZIE APELACYJNYM W SZCZECINIE W CELU UTRZYMANIA DOBREGO STANU TECHNICZNEGO I ESTETYCZNEGO BUDYNKÓW SĄDU I ICH OTOCZENIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie robót budowlanych z zakresu konserwacji bieżącej w budynkach Sądu Apelacyjnego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w planach i rysunkach, przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót) Podany w załącznikach nr 9 zakres i przedmiar robót są orientacyjne i mogę ulec zmianie. Zamawiający nie gwarantuje, że zleci Wykonawcy wykonanie wszystkich prac ujętych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarze robót oraz szkicach i rysunkach załączonych do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z całości lub części robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, przy czym z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. W celu utrzymania dobrego stanu technicznego i estetycznego budynku Sądu i jego otoczenia w roku 2020 przewiduje się do wykonania między innymi: 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 2. ROBOTY MALARSKIE 3. ROBOTY POKRYWCZE – POKRYCIE Z DACHÓWEK CERAMICZNYCH ( DACHÓWKA KARPIÓWKA CEGLASTA KRYTA W KORONKĘ 4. NAPRAWA PODŁÓG I POSADZEK 5. NAPRAWA OKŁADZINY WEWNĘTRZNEJ Z MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH 6. TYNKI WEWNETRZNE 7. GŁADZIE GIPSOWE 8. ROTY MUROWE 9. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ I KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA ULIC i CHODNIKÓW 10. KONSERWACJA PARKIETU 11. OBUDOWY Z PŁYT G-K 12. WYKONANIE POWŁOKI DEKORACYJNEJ 13. USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW DROGOWYCH 14. KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG Z PANELI PODŁOGOWYCH 15. KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG Z WYKŁADZINY DYWANOWEJ 16. SUFIT PODWIESZONY 17. POSADZKI Z KAMIENIA NATURALNEGO 18. MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH 19. RENOWACJA DACHÓW PAPĄ TERMOZGRZEWALN 20. OBRÓBKI BLACHARSKIE 21. INIEKCJA KRYSTALICZNA MURÓW FUNDAMENTOWYCH Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, wszystkich osób, wykonujące czynności objęte zakresem zamówienia tj. prace fizyczne jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45454100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ); 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. 7) kosztorys ofertowy. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; b)Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa – BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. c) W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy wykonawców składających ofertę wspólną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach