Przetargi.pl
Dostawa środków czystości dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-310 Szczecin, Al. Piastów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 449 4916, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Al. Piastów 17
  70-310 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 449 4916, , fax. -
  REGON: 32058816100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zut.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków czystości dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostawa środków czystości na każde wezwanie Zamawiającego do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Środki czystości muszą pochodzić z produkcji masowej. Zamawiający będzie dokonywał zamówień partiami, a Wykonawca będzie realizował zamówienie na każde wezwanie, w trakcie trwania całej umowy, bez względu na wartość pojedynczej dostawy. 2. Zakres wskazany w pkt. 1 realizowany będzie w podziale na następujące części zamówienia (zadania): a) „dostawa artykułów higienicznych” – Zadanie nr 1; b) „dostawa chemii gospodarczej i innych artykułów utrzymania czystości” – Zadania nr 2; c) „dostawa sprzętu utrzymania czystości” – Zadanie nr 3; d) „dostawa artykułów higienicznych, mydła w pianie do urządzeń typu Merida” Zadanie nr 4; e) „dostawa chemii profesjonalnej” – Zadanie nr 5; 3. Opis oczekiwanych przez Zamawiającego minimalnych wymagań, w tym cech technicznych środków czystości zawiera Załącznik nr 2 specyfikacji. 4. Ilekroć w dalszej części specyfikacji, bez bliższego określenia używany będzie termin: „środki czystości” – należy rozumieć przez to wszystkie pozycje wymienione w Załączniku nr 2 specyfikacji jako wymagane do zaoferowania przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu w ramach poszczególnych zadań. 5. Dostawa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przeniesienie na Zamawiającego własności środków czystości oraz dostarczenie ich Zamawiającemu. 6. Miejscem dostarczenia Zamawiającemu środków czystości są wskazane przez Zamawiającego obiekty znajdujące się na terenie województwa zachodniopomorskiego (jednostki do których będą dostarczane środki czystości wskazano w Załączniku nr 7). Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie środków czystości do wewnątrz pomieszczenia, wskazanego przez Zamawiającego. 7. Wszystkie koszty związane z wykonaniem dostaw i usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Po otwarciu ofert w terminie wskazanym w art. 24 ust. 11 ustawy PZP tj. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP każdy Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wskazane dokumenty są składane na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP i są dokumentami , o których mowa w par. 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Dalsze informacje we wskazanym zakresie podaje SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach