Przetargi.pl
Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur okręgu koszalińskiego. Cześć I: Przewóz i przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Szczecinku

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-950 Koszalin, ul. Wł. Andersa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 428 656 , fax. 943 422 417
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
  ul. Wł. Andersa
  75-950 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 428 656, fax. 943 422 417
  REGON: 33600000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.prokuratura.koszalin.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ ocgrony prawa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz oraz przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie prokuratur okręgu koszalińskiego. Cześć I: Przewóz i przechowywanie zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Szczecinku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przechowywanie oraz przewóz zwłok lub szczątków ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Szczecinku z miejsca zdarzenia na terenie miasta Szczecinka oraz gmin: Barwice, Biały Bór, Bobolice, Borne Sulinowo, Grzmiąca i Szczecinek do miejsca przechowywania zwłok, a następnie na sekcję lub oględziny do prosektorium znajdującego się w Szczecinku lub do Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie lub innego wskazanego przez Zamawiającego oraz odbiór zwłok po sekcji i przewóz do miejsca przechowywania. 2. Zwłoki mogą być w stanie rozkładu, z wypadku komunikacyjnego, itp. 3. Przewóz zwłok lub szczątków ludzkich musi odpowiadać wymaganiom sanitarno-technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866). 4. Do przewozu zwłok transportem drogowym muszą być wykorzystywane pojazdy samochodowe zarejestrowane jako pojazdy specjalne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 110). Środki transportu winny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich. 5. Warunki i sposób przechowywania zwłok lub szczątków ludzkich muszą odpowiadać wymaganiom sanitarno-technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. z 2011 r. nr 75 poz. 405). 6. Zamawiający wymaga, aby: a) Usługi były wykonywane z należytą starannością i zasadami etyki zawodowej, b) Wykonawca był gotowy świadczyć usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, c) czas dojazdu do miejsca zdarzenia wynosił maksymalnie 80 minut od momentu zgłoszenia, d) Wydawanie zwłok po zakończonej sekcji osobom upoważnionym (np. rodzinie) nie może wiązać się kosztami po stronie odbierającego za czynność wydania, e) Wydawanie zwłok po sekcji odbywać się będzie w dniu przeprowadzenia sekcji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00. f) W dniach następnych po dniu przeprowadzenia sekcji, wydawanie zwłok po sekcji odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00, g) Jeżeli przywóz zwłok po sekcji do miejsca przechowywania nastąpił po godzinie 17:00, osoby upoważnione do odbioru zwłok (np. rodzina) mają mieć możliwość odbioru zwłok w tym samym dniu do 2 godzin po przewozie zwłok po sekcji do miejsca przechowywania, h) W przypadku przeprowadzania sekcji w sobotę, niedzielę lub w inny dzień świąteczny osoby upoważnione do odbioru zwłok (np. rodzina) mają mieć możliwość odbioru zwłok w tym samym dniu do 2 godzin po przewozie zwłok po sekcji do miejsca przechowywania, i) Osoby upoważnione do odbioru zwłok (np. rodzina), jeżeli taka będzie ich wola, mają możliwość odbioru zwłok po sekcji bezpośrednio z prosektorium. 7. Podstawą rozpoczęcia wykonania usługi będzie dyspozycja wydana telefonicznie lub faksem przez upoważnione osoby (prokurator, funkcjonariusz policji). 8. Zlecenie wykonania usługi będzie niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej przez Zamawiającego. 9. Zamawiający w formularzu ofertowym określił szacunkową ilość usług przewozów zwłok lub szczątków ludzkich świadczonych w okresie trwania umowy. Ilości przewozów oraz dni przechowywania zwłok podane w załączniku nr 3 do SIWZ (formularz ofertowy) zostały przyjęte przez Zamawiającego szacunkowo, wyłącznie w celu wyliczenia ceny oferty. Rzeczywista ilość przewozów oraz dni przechowywania będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, przy czym łączna wartość zamówienia za usługi nie przekroczy kwoty wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty Wykonawcy. 10. W cenie usługi należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędnych materiałów potrzebnych do prawidłowego wykonania zamówienia (koszt worków na zwłoki, rękawiczek i innych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98370000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca winien wykazać, że: a) dysponuje co najmniej 1 środkiem transportu drogowego spełniającym wymagania techniczne i sanitarne określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich, b) dysponuje pomieszczeniem przeznaczonym do przechowywania zwłok i szczątków ludzkich spełniającym wymagania techniczne i sanitarne określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków, c) dysponuje chłodniami lub urządzeniami chłodniczymi, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków, zapewniającymi stałą temperaturę przechowywania zwłok i szczątków nie wyższą niż 4˚C, do jednoczesnego przechowywania co najmniej 3 zwłok lub szczątków ludzkich.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach