Przetargi.pl
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz innych akcesoriów okulistycznych na potrzeby I i II Kliniki Okulistyki SPSK-2

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 661 086 , fax. 914 661 113
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
  Al. Powstańców Wielkopolskich 72
  70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 661 086, fax. 914 661 113
  REGON: 28890000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zamowienia.spsk2-szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz innych akcesoriów okulistycznych na potrzeby I i II Kliniki Okulistyki SPSK-2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych lub innych akcesoriów okulistycznych, których szczegółowy opis oraz wymagane ilości zawierają: Rozdział II SIWZ oraz formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty. 2. Zamawiający wymaga aby oferowane soczewki wewnątrzgałkowe oraz akcesoria okulistyczne stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) i były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Zamawiający wymaga, by dostarczane soczewki wewnątrzgałkowe oraz stenty żelowe przeciwjaskrowe, materiały wiskoelastyczne posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość soczewek, z tym że nie mniej niż 60 % ilości podanej w formularzu cen jednostkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33731110-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie opisuje sposobu spełniania tego warunku;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy w terminie 3-ch dni od dnia opublikowania na Platformie informacji,z otwarcia ofert przekazują zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 PZP 2. Do formularza oferty (FO) należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa; pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, a z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, b) wstępne oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1a do FO (uwaga: w przypadku oferty wspólnej, każdy z wykonawców składa je oddzielnie); c) wstępne oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie e wzorem stanowiącym zał. nr 1b do FO; d) wypełniony przez wykonawcę formularz cen jednostkowych (FCJ); e) próbki do zadania nr 1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach