Przetargi.pl
Sukcesywne wykonanie remontów lokali mieszkalnych na rzecz Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na trzy zadania: Zadanie nr 1 Remont lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Zadanie nr 2 Remont lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Zadanie nr 3 Remont lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, gen. J. Bema
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857479457 , fax. 857479483
 • Data zamieszczenia: 2019-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  gen. J. Bema 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857479457, fax. 857479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne wykonanie remontów lokali mieszkalnych na rzecz Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w podziale na trzy zadania: Zadanie nr 1 Remont lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Zadanie nr 2 Remont lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku Zadanie nr 3 Remont lokali mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Uwaga ! dot. ZADANIA NR 1,2,3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku. Przedmiary określają możliwy lecz nie rzeczywisty zakres robót w lokalu mieszkalnym. Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiarów będzie służył do wyceny remontu w pojedynczym lokalu wg wartości pozycji przyjętych w najkorzystniejszej ofercie. Rzeczywisty zakres robót do wykonania będzie określany protokólarnie dla każdego lokalu podczas przekazania lokalu do remontu. Jeden wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na dwa zadania. Zakres rzeczowy robót do wyceny oferty robót remontowych w lokalach zgodnie z załączonymi przedmiarami robót w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. UWAGA ! Wykonawca oblicza cenę ofertową biorąc pod uwagę załączony opis określony w przedmiarach robót, przy zachowaniu ustalonej ogólnej wartości umowy i zakresu rzeczowego z przedmiaru robót. Ewentualne zmniejszenie ilości robót, nie spowoduje zmiany cen jednostkowych, jak również z tego powodu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne dodatkowe roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający akceptuje materiały w terminie do trzech dni. Wykonawca udzieli rękojmi za wady i gwarancji na wykonane roboty wraz z materiałami na minimalny okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych, a na stolarkę okienną 60 miesięcy. Wartość materiałów nadających się na złom nie przekracza wartości kosztów ich wywiezienia. Za zużycie wody i prądu elektrycznego podczas realizacji remontu Zamawiający będzie naliczał kwotę w wysokości 50,00 zł brutto za każdy lokal (w tym za prąd elektryczny – opłata ryczałtowa w wysokości 30,00 zł brutto/ za 1 lokal oraz za wodę – opłata ryczałtowa w wysokości 20,00 zł brutto/ za 1 lokal). W budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe wg. stawek przyjętych przez te wspólnoty na rocznych zebraniach. Realizację prac można będzie prowadzić nie dłużej niż do godziny 18:00. Miesięcznie do remontu może być przekazane od 3 do 6 lokali. Kosztorys ofertowy - kosztorys ofertowy powinien być opracowany metodą uproszczoną, zawierać wycenę wszystkich pozycji przedmiaru robót w kolejności wskazanej przez Zamawiającego oraz musi być zasadniczo zgodny z opisem przedmiotu zamówienia określonym w przedmiarach robót (opisami pozycji). Użytecznymi przy tym mogłyby być m. in. katalogi nakładów rzeczowych, lecz Zamawiający powołuje się na nie jedynie dla uściślenia opisu robót, a nie dla wykorzystywania jako podstawy nakładów rzeczowych. Kosztorys ofertowy powinien być wykonany w formie pisemnej, odpowiednio dla części zamówienia, na którą składana jest oferta, z dokładnym sprecyzowaniem adresów oraz określeniem nośników cenotwórczych, tj.: a) stawki r-g „R” wyrażonej w PLN b) kosztów pośrednich „Kp” (do R, S) wyrażonych w %, c) zysku „Z” (od R+Kp(R, S+Kp(S)) wyrażonego w %, W przypadku, gdy którakolwiek pozycja przedmiaru zostanie skalkulowana w innej pozycji kosztorysu ofertowego, należy wskazać daną pozycję oraz pozycję, w której została skalkulowana. Ceny poszczególnych pozycji kosztorysowych należy przedstawić w setnych częściach złotego. W kosztorysie ofertowym musi być podana stawka roboczogodziny kosztorysowej netto (zastosowana do obliczenia ceny jednostkowej). Zamawiający dopuszcza złożenie kosztorysu ofertowego wykonanego w formie kalkulacji szczegółowej. W takim przypadku przedmiotem sprawdzenia kosztorysu będzie wyłącznie opis robót w jego poszczególnych pozycjach, wg zasad przyjętych przy sprawdzaniu kosztorysu ofertowego wykonanego metodą uproszczoną. Opracowanie kosztorysu ofertowego niezgodnie z ww. wymaganiami będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (nie dotyczy kolejności pozycji kosztorysowych). Wielokrotne zawyżanie cen jednostkowych części robót występujących w czasie wykonywania remontów lokali mieszkalnych w stosunku do kosztorysu inwestorskiego i innych kosztorysów ofertowych złożonych w postępowaniu będzie traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji i będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy. UWAGA ! Do kosztorysu ofertowego Wykonawca dołączy również zestawienie materiałów objętych kosztorysem wraz z podaniem ceny. Wykonawca zobowiązany jest złożyć kosztorysy ofertowe oddzielnie na zadanie nr 1, oddzielnie na zadanie nr 2 i oddzielenie na zadanie nr 3 uwzględniając w kosztorysach branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną. Przekazywanie lokali do remontu będzie przebiegało w następujący sposób: - lokale do remontu będą przekazywane przez zespół inspektorów wg pilności potrzeb remontowych, - przekazywanie lokali do remontu będzie się odbywało na podstawie protokołów przekazania z określeniem równoległym (w trakcie przekazania) zakresu i terminu wykonania, - możliwe jest przekazanie lokali do remontu w tym samym rejonie, budynku na różnych adresach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, 2, 3 został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOTYCZY PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru załącznik nr 7 do SIWZ). UWAGA! Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w formie oryginału). Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 8. Jeżeli inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 7: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8 ppkt 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 10. Jeżeli w kraju, w którym inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale XII SIWZ pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis zawarty w rozdziale XII SIWZ pkt 9 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. DOTYCZY PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentu wymienionego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, dotyczące podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1) oświadczenie o którym mowa w zał. nr 3 i 4 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określone w rozdziale XII SIWZ pkt 1, oraz oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp określonego w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 2 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu (w miejscu nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące poszczególnych członków konsorcjum lub spółki cywilnej) bądź każdy z wykonawców oddzielnie, 3) wykonawcy występujący wspólnie muszą zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii, które powinno określać zakres umocowania, 4) przed udzieleniem zamówienia każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 4 ppkt 1, 5) przed udzieleniem zamówienia dokumenty określone w rozdziale XII SIWZ pkt 3 winien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 13. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów: 1) wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie oryginału (wg załączonego wzoru załącznik nr 7 do SIWZ). Jeżeli w imieniu podmiotu trzeciego działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna ona posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności, 4) DOTYCZY ZADANIA NR 1, 2, 3: uproszczone kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną, tj.: dla każdej pozycji przedmiaru wykonawca wylicza cenę jednostkową netto i wymnaża ją przez ilość robót podaną w przedmiarze. Cena jednostkowa musi zawierać wszystkie koszty do poniesienia przez wykonawcę w celu wykonania opisanej roboty zgodnie z przedmiarami robót. Zestawienie zawierające wykaz procentowych wskaźników cenotwórczych tj. Koszty Ogólne, Koszty Zakupu, Zysk, stawkę roboczogodziny. UWAGA ! Do kosztorysu ofertowego Wykonawca dołączy również zestawienie materiałów objętych kosztorysem wraz z podaniem ceny. Wykonawca zobowiązany jest złożyć kosztorysy ofertowe oddzielnie na zadanie nr 1, oddzielnie na zadanie nr 2 i oddzielnie na zadanie nr 3 uwzględniając w kosztorysach branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach