Przetargi.pl
Konserwacja instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych: systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji wody lodowej, urządzeń c.o., c.w.u. i c.t. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku

Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 665 62 22, , fax. 856 656 405
 • Data zamieszczenia: 2019-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku
  Mickiewicza 103
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 62 22, , fax. 856 656 405
  REGON: 00032129900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sądownictwo powszechne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja instalacji, sieci i urządzeń sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych: systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji wody lodowej, urządzeń c.o., c.w.u. i c.t. oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego w budynku i na posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji instalacji wraz z zapewnieniem stałego pogotowia technicznego sieci i urządzeń sanitarnych znajdujących się w segmentach A, B, C, E i F w budynku - siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku (instalacje znajdujące się w segmencie D nie są objęte przedmiotowym postępowaniem): 1) Część 1 – konserwacja systemów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z centralami wentylacyjnymi (z rekuperacją) i klimakonwektorami oraz wentylatorami i nawilżaczami (W), systemów klimatyzacji wraz z agregatem wody lodowej (K) oraz wykonanie prac remontowych polegających na wymianie silników typu A83B w klimakonwektorach EMICON FN i wykonaniu dodatkowego kanału wentylacyjnego nawiewnego; 2) Część 2 – konserwacja centralnego ogrzewania c.o., ciepła technologicznego c.t. i ciepłej wody użytkowej c.w.u. wraz z linią zasilającą, preizolowaną, doziemną od granicy podziału własności o długości ok. 220 metrów (C), konserwacja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (WK) wraz z urządzeniem hydroforowym i instalacją hydrantową oraz kanalizacją zewnętrzną sanitarną i burzową (deszczową) i liniami zasilającymi doziemnymi, od granic podziału własności oraz wykonanie prac remontowych polegających na wymianie uszkodzonych umywalek nablatowych i zużytych baterii umywalkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50710000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty, sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca wraz z ofertą złoży: 2.1 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1.1, dotyczące braku podstaw do wykluczenia – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ. 2.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1.2, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ. 2.3 Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (jeżeli dotyczy). 2.4 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikało przedmiotowe pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 2.5 Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy) 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3.1 W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 3.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia publicznego: 3.2.1 żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; 3.2.2 żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną