Przetargi.pl
Sukcesywne usługi odbioru, transportu, unieszkodliwienia odpadów o kodach: 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07 i dzierżawy urządzeń do gromadzenia odpadów poszczególnych frakcji

SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Zyty 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  REGON: 970773231
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne usługi odbioru, transportu, unieszkodliwienia odpadów o kodach: 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07 i dzierżawy urządzeń do gromadzenia odpadów poszczególnych frakcji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi odbioru, transportu, unieszkodliwienia odpadów o kodach: 20 03 99, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07 i dzierżawy urządzeń do gromadzenia odpadów poszczególnych frakcji, na okres 24 miesięcy .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach