Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 289 na odcinku Brody – Lubsko”

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

  • Adres: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 32
  • Województwo: lubuskie
  • Telefon/fax: tel. +48683280300 , fax. +48683280332
  • Data zamieszczenia: 2022-09-19
  • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
    Al. Niepodległości 32
    65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie
    tel. +48683280300, fax. +48683280332
    REGON: 006092820
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 289 na odcinku Brody – Lubsko”
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Przedmiot Umowy - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 289 na odcinku Lubsko – Brody w km ok. 17+600÷18+900, 18+900÷21+253, 22+300÷23+800 w tym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę2. Parametry techniczne drogi przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi dróg publicznych:1) W tym dla odcinka rozbudowy w km ok. 17+600÷18+900 Droga klasy „G”; Droga jednojezdniowa, dwupasowa; Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN; Szerokość jezdni:• zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,2) W tym dla odcinków przebudowy w km ok. 18+900÷21+253 oraz 22+300÷23+800 Droga klasy „Z”; Droga jednojezdniowa, dwupasowa; Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN; Szerokość jezdni:• zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy, 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert.2. Wadium może być wniesione w:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836, 1572).3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku SANTANDER BANK POLSKA SA nr 77 1090 1535 0000 0001 4912 9741 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZDW-ZG-WZA-3320-100/2022 na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 289 na odcinku Brody – Lubsko”4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 18.3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium należy złożyć wraz z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.6. Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik, obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp.8. Wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.9. Wadium wniesione w gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczeniu składane przez konsorcjum firm winno być wystawione na wszystkich członków tego konsorcjum.
  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:W odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający wymaga:1) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 600 000,00.złW przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.-dot. zdolności technicznej lub zawodowej:W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:1) wykaże usługi* wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi* zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:* przez usługę zamawiający rozumie opracowanie:a) min. 1 dokumentacji projektowej budowy lub rozbudowy drogi kategorii wojewódzkiej lub krajowej, klasy „G” lub wyższej o długości min. 1,0 kmorazb) min. 1 dokumentacji projektowej dot. budowy drogowego obiektu mostowego (z wyłączeniem kładek dla pieszych) o najwyższej klasie obciążenia (klasa A lub klasa I) o rozpiętości teoretycznej pojedynczego przęsła min 10 m.Przez wykonanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania aktualizacji lub optymalizacji projektu.Zamawiający nie uzna za spełniający warunek doświadczenia zawodowego zadania polegającego na ROZBUDOWIE obiektu mostowego.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek można spełnić łącznie, tzn. 1 podmiot wykaże się realizacją minimum 1 dokumentacji projektowej dotyczącej drogi, a drugi realizacją 1 dokumentacji dotyczącej mostu.Zadania mogą być realizowane jako jedna usługa zawierająca projekt drogi i mostu lub jako dwie oddzielne usługi. Dopuszcza się wykazanie zrealizowanej usługi w systemie „zaprojektuj i wybuduj”W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.a) projektanta branży drogowej, posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w zakresie dróg, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.Projektant branży drogowej musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym zrealizowanymin.1 projekt budowy lub rozbudowy drogi kategorii wojewódzkiej lub krajowej, klasy „G” lub wyższej o długości min. 1,0 kmb) projektanta branży mostowej, posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w zakresie mostów, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.Projektant branży mostowej musi posiadać w swoim doświadczeniu zawodowym zrealizowaną min. 1 dokumentację projektową dotyczącą budowy drogowego obiektu mostowego (z wyłączeniem kładek dla pieszych) o najwyższej klasie obciążenia (klasa A lub klasa I) o rozpiętości teoretycznej pojedynczego przęsła min 10 mSpełnianie warunku udziału w postępowaniu może wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Przez wykonanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania aktualizacji lub optymalizacji projektu.Zamawiający nie uzna za spełniający warunek doświadczenia zawodowego zadania polegającego na ROZBUDOWIE obiektu mostowego.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-11

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach