Przetargi.pl
sukcesywne tankowanie oleju napędowego do pojazdów

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 26-700 Zwoleń, Bogusza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 676 22 12 , fax. 48 676 42 11
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  Bogusza 19
  26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
  tel. 48 676 22 12, fax. 48 676 42 11
  REGON: 672026737
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukzwolen.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: społka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywne tankowanie oleju napędowego do pojazdów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest sukcesywne tankowanie pojazdów olejem napędowym w gatunkach odpowiednich do terminu dostawy (olej letni/ olej zimowy) w ilości około w 45.000 litrów / rocznie na stacjach Dostawcy,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach