Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego - (Glatirameri acetas)

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-211 Warszawa, Kasprzaka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 38 94 808 , fax. 22 38 94 922
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Kasprzaka 17
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 38 94 808, fax. 22 38 94 922
  REGON: 011035381
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolski.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego - (Glatirameri acetas)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego – (Glatirameri acetas), zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz asortymentowo – cenowy. 2. Wspólny słownik zamówień (kod CPV): 33.69.00.00-3 - Różne produkty lecznicze 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym. Zakup każdego asortymentu uzależniony będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 5. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim. 6. Przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem – jeżeli wymaganie są przepisami prawa tj. aktualne zezwolenie/koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta – zezwolenie na produkcję jeżeli wymagane są przepisami prawa ( w tym Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. 2008 nr 45 poz. 271 ze zm.) W przypadku produktów, dla których nie jest wymagany przepisami prawa dokument wymieniony powyżej Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku konieczności posiadania uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do SIWZ, 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ ( jeżeli dotyczy) 3) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach