Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego w Warszawie – 2018 rok

Szkoła Podstawowa nr 168 im. Wiktora Gomulickiego ogłasza przetarg

 • Adres: 03-938 Warszawa, Zwycięzców
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48(22)6176328, 502268355 , fax. +48(22)6176328
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 168 im. Wiktora Gomulickiego
  Zwycięzców 44
  03-938 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22)6176328, 502268355, fax. +48(22)6176328
  REGON: 00080145000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp168.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 168 im. Wiktora Gomulickiego w Warszawie – 2018 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 168 im. Wiktora Gomulickiego w Warszawie - 2018 rok. Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od dn. 02 stycznia 2018 r. (w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej - od daty zawarcia umowy) do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z zawartą umową, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach 2.1-2.3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części. Część 1: Ryby -szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ nr 2.1; Część 2: Mrożonki --szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ nr 2.2; Część 3: Warzywa, owoce, kiszonki -szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ nr 2.3; Część 4: Mięso i wędliny -szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ nr 2.4; Część 5: Produkty ogólnospożywcze -szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ nr 2.5; Część 6: Nabiał -szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ nr 2.6; Część: 7: Wyroby garmażeryjne -szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ nr 2.7;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że posiada decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającą zakład Wykonawcy w rozumieniu art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149,z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą (zgodną z Załącznikiem nr 1 do SIWZ): 1)wypełniony i podpisany formularz cenowy (zgodnie z Załącznikiem 2 do SIWZ). 2)w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1, 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych aktualne na dzień złożenia oferty oświadczenie o spełnieniu ww. warunków (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ). Dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego - w przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe oświadczenie składa każdy z nich. 3)w celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg Załącznika Nr 4 do SIWZ) Dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego - w przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe oświadczenie składa każdy z nich. 4)Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałania, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5 )Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 114 oraz 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach