Przetargi.pl
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy OZ/U/115/DM/14

Politechnika Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2371334, 2371335, 2371171 , fax. 32 2371171, 2372194
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Śląska
  ul. Akademicka 2A 2A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 2371334, 2371335, 2371171, fax. 32 2371171, 2372194
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy OZ/U/115/DM/14
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Politechniki Śląskiej w podziale na 2 zadania. Usługa będzie wykonywana na terenie Gliwic, Katowic, Rybnika i Zabrza. 2. CPV: 55.32.10.00-6 - usługi przygotowywania posiłków, CPV: 55.52.00.00-1 - usługi dostarczania posiłków, CPV: 55.32.00.00-9 - usługi podawania posiłków. 3. Termin realizacji: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015 r. 4. Informacje dotyczące prawa opcji: 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości zakupu większej ilości asortymentów niż ilości wskazane w Formularzu Cenowym. Zakres jakiego dotyczy opcja obejmuje wyłącznie asortymenty podane w Formularzu Cenowym w zaoferowanych przez Wykonawcę cenach. Łączna wartość umowy będzie równa kwocie obejmującej wartość pełnego zakresu asortymentów zawartych w Formularzu Cenowym powiększoną o 50%. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zakresie co najmniej 50 % łącznej wartości asortymentów zadeklarowanych w Formularzu Cenowym i równocześnie uprawniony jest do rozszerzenia zamówienia o 50% jego wartości (pełnego zakresu asortymentów zawartych w Formularzu Cenowym). 2) Zamawiający nie określa, które konkretnie asortymenty będą kupowane w ramach opcji, a jedynie zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości asortymentów będących przedmiotem zamówienia do kwoty nie przekraczającej 50% jego wartości. Zamawiający uprawniony będzie do jednostronnego wydłużenia terminu obowiązywania i realizacji umowy o okres nie dłuższy niż dodatkowo sześć miesięcy. Uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu, w sytuacji, gdy w pierwotnym terminie realizacji umowy nie zostanie wyczerpany ilościowy lub wartościowy zakres przedmiotu zamówienia. O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę najpóźniej w ostatnim dniu pierwotnego terminu, podając Wykonawcy w treści zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy. Na powyższe postanowienie Wykonawca może nie wyrazić zgody, niemniej w razie braku zgody Wykonawcy, Zamawiający nie odpowiada za niezamówienie pełnego zakresu przedmiotowego objętych umową usług i Wykonawcy nie przysługują roszczenia związane z niezamówieniem co najmniej 50% wartości usług, o której mowa w pkt 1). Brak sprzeciwu Wykonawcy w terminie 14 dni, strony uznają za wyrażenie zgody przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Cena za napoje
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach