Przetargi.pl
Wykonywanie badań lekarskich pracowników Urzędu oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Rzeźnicza 12
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2661387, 2663324, 26636335 , fax. 32 297 87 01, 297 87 20
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu
  ul. Rzeźnicza 12 12
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 2661387, 2663324, 26636335, fax. 32 297 87 01, 297 87 20
  REGON: 27671436900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie badań lekarskich pracowników Urzędu oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań lekarskich pracowników Urzędu oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu, wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, dopuszczających do wykonywania pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych, szkolenia oraz wydawanie orzeczeń/ zaświadczeń lekarskich. 2.Usługi medyczne objęte przedmiotem niniejszego zamówienia będą świadczone przez Wykonawcę, zgodnie z zakresem określonym w: -ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm); -ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1184); - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.); 3.Badania lekarskie dotyczyć będą różnych stanowisk pracy. W zawodach wymagających specjalistycznych badań, Zamawiający uznaje że badania te winny być przeprowadzane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4.W ramach świadczenia usługi, Wykonawca będzie sprawował profilaktyczną opiekę zdrowotną na rzecz Zamawiającego poprzez: wykonywanie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych, specjalistycznych); wykonywanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia/ zaświadczenia lekarskiego; wydawanie zaświadczeń/ orzeczeń stwierdzających: brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych, udziału w szkoleniu, wystąpienie przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac społecznie użytecznych, udziału w szkoleniu, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o stanie zdrowia osób objętych profilaktyczna opieką zdrowotną. 5.Badania prowadzone będą na podstawie indywidualnego skierowania wystawionego przez Zamawiającego, którym określa: dane osoby skierowanej (imię, nazwisko, data urodzenia) stanowisko pracy, informacje dotyczące stanowiska pracy, w tym o występujących czynnikach szkodliwych dla zdrowia lub warunkach uciążliwych na danym stanowisku, 6.Zakres usług medycznych objętych przedmiotem zamówienia - Tabela w SIWZ z dnia 20.02.2015 r. 7.Badania wstępne, okresowe i kontrolne osób skierowanych winny zakończyć się niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu się osoby skierowanej przez Zamawiającego do placówki medycznej. 8.W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania niezbędnych badań dodatkowych lub specjalistycznych okres też nie może przekroczyć 7 dni roboczych, z wyłączeniem badań do książeczki sanepid. 9.Rejestracja i badania muszą odbywać się w placówce medycznej mieszącej się na terenie miasta Sosnowca codziennie od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach co najmniej od 700 do 1500 . W razie nieobecności lekarza wykonującego badania musi być zapewnione zastępstwo. 10.Wszystkie usługi medyczne objęte przedmiotem zamówienia winny być świadczone w jednej lokalizacji (budynek lub kompleks budynków). Dopuszcza się możliwość dokonywania badań wymagających konsultacji specjalistycznej w innej lokalizacji. 11.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie dokonywane w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Faktura winna być wystawiona w terminie do 7 dni po miesiącu rozliczeniowym. 12..Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz osób skierowanych na badania w danym miesiącu, zgodnie ze wzorem (załącznik A do umowy) 13.Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 21 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z wykazem osób skierowanych na badania oraz rodzajem wykonanych badań - zgodnie z załącznikiem do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie zawodowe
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.sosnowiec.pl /www.bip.pup.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach