Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy zbóż paszowych dla produkcji zwierzęcej w Jabłonkach

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA ogłasza przetarg

 • Adres: 35-322 Rzeszów, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 85 35 247 , fax. 17 85 07 864
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
  ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4 4
  35-322 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 85 35 247, fax. 17 85 07 864
  REGON: 18065160500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igbcarpatia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy zbóż paszowych dla produkcji zwierzęcej w Jabłonkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy: pszenicy paszowej , jęczmienia paszowego dla produkcji zwierzęcej w Jabłonkach dla potrzeb Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej CARPATIA z siedzibą w Rzeszowie/oddział w Średniej Wsi wg. zestawienia: a)Pszenica paszowa w ilości 25 ton b)Jęczmień paszowy w ilości 25 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 157100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igbcarpatia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach