Przetargi.pl
Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Baligród .

Gmina Baligród ogłasza przetarg

 • Adres: 38-606 Baligród, Plac Wolności 13
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4684077 , fax. 013 4684077
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baligród
  Plac Wolności 13 13
  38-606 Baligród, woj. podkarpackie
  tel. 013 4684077, fax. 013 4684077
  REGON: 00053334000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baligrod.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa cateringu - przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Baligród .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu- przygotowanie i dostawa posiłków dla 168 uczniów w wieku szkolnym 5-16 lat, uczęszczających do szkół na terenie Gminy Baligród . 2. .Posiłki muszą odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia , posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia , sporządzone z pełnowartościowych produktów. 3. Ciepłe posiłki przygotowywane i dowożone przez zleceniobiorcę winny być urozmaicone, tj. każdego dnia winien być przygotowany inny zestaw. Jadłospis obejmuje : drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz itp. Ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. - surówka, kompot lub napój. 4. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje. Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków ( posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci. 5. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. 6. W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia Wykonawcy do godz. 8.00 tego samego dnia. 7. Posiłek dostarczany będzie od dnia : a) podpisania umowy do 27.06.2013 r. od poniedziałku do piątku przez Zleceniobiorcę w godzinach: - Szkoła Podstawowa w Baligrodzie - 11:25 , 75 porcji - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowosiółkach - 11:50 , 15 porcji - Niepubliczna Szkoła Podstawowa we Mchawie - 10:25 , 30 porcji - Gimnazjum we Mchawie - 10:30 , 48 porcji - ilość porcji w całym cyklu: ok. 9 744 porcji - ilość porcji dziennie - 168 8. Posiłki muszą być dostarczone w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. 9. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostawa w opakowaniach termoizolacyjnych wyporcjowanych posiłków . Naczynia i sztućce jednorazowe w koniecznym zakresie dostarcza Wykonawca . 11. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów pokonsumpcyjnych , jak również zużytych sztućców i naczyń niezależnie od ich ilości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie pobiera się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.baligrod.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach