Przetargi.pl
Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową MAJÓWKA 2013

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Kolejowa 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 43 218 98 , fax. 013 43 218 98
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
  ul. Kolejowa 1 1
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 013 43 218 98, fax. 013 43 218 98
  REGON: 00063065200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem zaplecza technicznego wraz z obsługą na imprezę plenerową MAJÓWKA 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem estrady, aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej wraz z obsługą i transportem na imprezę plenerową organizowaną w Krośnie przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie w dniach 2 - 4 maja 2013 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799521003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rckp.krosno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach