Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy warzyw i owoców do Zakładu Karnego w Kluczborku

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 447 20 70 , fax. 77 417 21 70
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Katowicka 4
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 77 447 20 70, fax. 77 417 21 70
  REGON: 32100000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy warzyw i owoców do Zakładu Karnego w Kluczborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy warzyw i owoców do Zakładu Karnego w Kluczborku. Wspólny słownik zamówień publicznych: CPV 03220000-9 1.Burak czerwony - CPV 03221111-7 kg 5000 dostawy 2 razy w tygodniu po ok. 70 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości: zdrowy, czysty, suchy, bez uszkodzeń, nie zwiędnięty, workowany od 10kg do 30kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od daty dostawy. 2.Cebula - CPV 03221113-1 kg 6500 dostawy 2 razy w tygodniu po ok. 95 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości: zdrowa, czysta, sucha, cała, nie zwiędnięta, wolna od szkodników i ich uszkodzeń, workowana od 10 kg do 15kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy. 3.Jabłka - CPV 03222321-9 kg 10500 dostawy 2 razy w tygodniu po ok. 150 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości: zdrowe, czyste, suche, całe, nie zwiędnięte, wolne od szkodników i ich uszkodzeń, w opakowaniach od 10 kg do 20kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od daty dostawy. 4.Kapusta biała - CPV 03221410-3 kg 6200 dostawy Raz w tygodniu po ok. 170 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości: zdrowa, czysta, sucha, cała, nie zwiędnięta, wolna od szkodników i ich uszkodzeń, workowana od 15 kg do 30kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy. 5.Kapusta kiszona - CPV 15331461-6 kg 4200 dostawa Raz w tygodniu po ok.120 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości: Wolna od szkodników i ich uszkodzeń, bez nalotu pleśniowego, w opakowaniach od 5 kg do 30kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od daty dostawy. 6.Marchew jadalna - CPV 03221112-4 kg 11000 dostawa 2 razy w tygodniu po ok.160 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości: zdrowa, czysta, sucha, cała, nie zwiędnięta, wolna od szkodników i ich uszkodzeń, workowana od 10 kg do 30kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od daty dostawy. 7. Ogórek kiszony – CPV 15331000-7 kg 450 dostawa Raz na dwa tygodnie po ok. 25 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości: Wolny od szkodników i ich uszkodzeń, bez nalotu pleśniowego, w opakowaniach od 5 kg do 30 kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od daty dostawy. 8.Pieczarki – CPV 03221260-6 kg 80 dostawa Raz w tygodniu po ok.2,5 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości: zdrowe, czyste, suche, całe, nie zwiędnięte, wolne od szkodników i ich uszkodzeń, w opakowaniach od 1 kg do 2 kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy. 9. Pietruszka - CPV 03221000-6 kg 1600 dostawa Raz w tygodniu po ok. 45 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości: zdrowa, czysta, sucha, cała, nie zwiędnięta, wolna od szkodników i ich uszkodzeń, workowana od 5 kg do 20kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od daty dostawy. 10.Seler - CPV 03221000-6 kg 1600 dostawa Raz w tygodniu po ok. 45 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości: zdrowy, czysty, suchy, cały, nie zwiędnięty, wolny od szkodników i ich uszkodzeń, w opakowaniach 5 kg do 10kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy. 11.Ziemniaki - CPV 03212100-1 kg 63000 dostawa 2 razy w tygodniu po ok. 900 kg Preferencje zamawiającego w zakresie jakości: zdrowe, czyste, suche, całe, nie zwiędnięte, wolne od szkodników i ich uszkodzeń, workowane od 25 kg do 50kg. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od daty dostawy. 1. Wykonawca winien dostarczać przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami i procedurami niezbędnymi dla zapewnienia bezpieczeństwa i żywienia zawartymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z póź. zm.). 2. Wykonawca realizuje dostawy własnym transportem spełniającym warunki sanitarne w zakresie przestrzegania zasad i higieny przewozu żywności oraz na własne ryzyko (m.in. kwestia zabezpieczenia i ubezpieczenia przewożonej partii towaru). Ustala się iż, każdorazowo przed wydaniem przedmiotu umowy ilość dostarczonego towaru oraz jego zgodność z zamówieniem, sprawdzona zostanie w siedzibie zamawiającego przez strony umowy. 3. Dostarczone towary muszą spełniać obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach, muszą być świeże i posiadać ważne terminy przydatności do spożycia. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego złej jakości dostarczonego towaru, strony sporządzają protokół wskazując w nim rodzaj stwierdzonych wad. Protokół ten stanowić będzie wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy o wymianę dostarczonej partii towaru lub jej poszczególnego elementu na nowa partię na własny koszt i ryzyko wykonawcy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw poszczególnych produktów (zmniejszenia do 20%), ze względu na wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w dacie zawierania umowy, w tym zwłaszcza powodowanych zmniejszeniem liczby osadzonych, bądź innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami lub sytuacjami. Z tytułu zmniejszenia ilości dostaw, wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. 5. Odbiór jakościowy, gwarancja i reklamacja: Zamawiający zbada dostarczoną partię towaru w trakcie przyjęcia do magazynu. W przypadku stwierdzenia wad, zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany wymienić wadliwą partię towaru. Przedmiot zamówienia winien być odpowiednio oznakowany (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 10 lipca 2007 r.) oraz posiadać Handlowy Dokument Identyfikacyjny. 6. Zamówienia będą składane i przyjmowane telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną (e-mail) lub w czasie dostawy (na następną dostawę). Zamówienia będą składane przez zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Dostawy będą przyjmowane (z częstotliwością opisaną w powyższej tabeli przy każdym produkcie) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 na podstawie zapotrzebowania zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest zmiana godziny dostawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy dostawcą i odbiorcą (w godzinach pracy magazynu). 7. Standard jakościowy zamówionych dostaw musi odpowiadać standardom określonych w Polskich Normach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03220000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach