Przetargi.pl
Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ulicy Klonowej dz. nr 1173

Gmina Paczków ogłasza przetarg

 • Adres: 48-370 Paczków, Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 316 791 , fax. 775 449 004
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Paczków
  Rynek 1
  48-370 Paczków, woj. opolskie
  tel. 774 316 791, fax. 775 449 004
  REGON: 52937353321000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.paczkow.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ulicy Klonowej dz. nr 1173
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie wiaty ekologicznej i edukacyjnej z trzema pomostami oraz ścieżki edukacyjnej z sześcioma pomostami - zgodnie z dokumentacją projektową z kwietnia 2018 r. Szczegółowy zakres robót zawiera: 1) budowa ścieżki edukacyjnej; 2) zabezpieczenie linii brzegowej kamieniem polnym; 3) budowa dębowych schodów terenowych; 4) dostawa i wymiana ogrodzenia od stron drogi publicznej ul. Klonowa; 5) budowa 3 pomostów o długości pow. 7m wchodzących do zbiornika wodnego – stawu przy ul. Klonowej w Paczkowie i łączących się z wiatą; 6) budowa 6 pomostów o długości pow. 3m - punktów widokowych; 7) budowa i montaż małej architektury: ławki, ławostoły, kosze itp.; 8) dostawa i nasadzenie krzewów i drzew rodzimych: jeżyna, rokitnik zwyczajny, głóg, jarzębina, buk; 9) budowa i montaż interaktywnych tablic wraz z nagłośnieniem; 10) budowa wiaty rekreacyjnej o powierzchni pow. 90m2; 11) dostawa i montaż opraw oświetleniowych tj. parkowych wzdłuż ścieżki przyrodniczej; 12) dostawa i montaż opraw oświetleniowych niskich w celu oświetlenia pomostów; 13) dostawa i montaż kamer monitoringu; 14) budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej ww. elementy Szczegółowy zakres robót i ich ilość określają następujące dokumenty stanowiące załącznik do SIWZ: 1) dokumentacja projektowa 2) przedmiar robót, 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Realizacja inwestycji objętej niniejszym zamówieniem została rozpoczęta. Część robót zawartych w dokumentacji technicznej została już wykonana. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pozostałych robót wynikających z dokumentacji technicznej. Załączony przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyliczenia ceny oferty, jest materiałem poglądowym i służy wyłącznie pomocniczo. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na miejscu inwestycji w celu szczegółowego określenia robót do wykonania w ramach niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 złotych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonej w punkcie 5 Rozdziału XII SIWZ. 3. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.4.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: 97 9588 0004 1720 0000 2000 0030. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. 5. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej). 2.Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy) a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3.Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach