Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy jabłek, warzyw i ziemniaków do Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich

Zakład Karny Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, Klonowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 462 11 55 , fax. 774 613 541
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny Nr 2
  Klonowa 3
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 077 462 11 55, fax. 774 613 541
  REGON: 32094000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy jabłek, warzyw i ziemniaków do Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Sukcesywne dostawy jabłek, ziemniaków, buraków, cebuli, marchwi, kapusty białej i kapusty czerwonej do Zakładu Karnego Nr 2 w Strzelcach Opolskich z podziałem na 7 części. Wspólny słownik zamówień publicznych: CPV 03220000-9 1. część 1 – jabłka, 2. część 2 – ziemniaki, 3. część 3 – buraki, 4. część 4 – cebula, 5. część 5 – marchew, 6. część 6 – kapusta biała, 7. część 7 – kapusta czerwona, Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ - ( formularz cenowy odpowiednio do części).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03220000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach