Przetargi.pl
SUKCESYWNE DOSTAWY RYB I OWOCÓW MORZA, GRYZONI, PTAKÓW, OWADÓW ORAZ MIĘSA DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

ZOO Wrocław Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 51618 Wrocław, ul. Wróblewskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 483 024, , fax. 713 483 768
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZOO Wrocław Sp. z o. o.
  ul. Wróblewskiego 42374
  51618 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 483 024, , fax. 713 483 768
  REGON: 2112521900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY RYB I OWOCÓW MORZA, GRYZONI, PTAKÓW, OWADÓW ORAZ MIĘSA DO ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy niżej wymienionych: ryb i owoców morza, gryzoni, ptaków, owadów i mięsa realizowane partiami w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018r. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania – części, zatem Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie zadania (cztery) bądź na wybrane przez siebie Nr zadania Przedmiot dostaw Ilość Jedn. Miary 1 2 3 4 1 Śledź drobny (15-20 cm) mrożony IQF 7000 kg Śledź duży cały mrożony 4000 kg Szprotka mrożona IQF 12500 kg Makrela tusza mrożona 4000 kg Dorsz tusza świeża 2000 kg Witlinek mrożony 350 kg Gromadnik (kapelan) 750 kg Stynka mrożona worki 1 kg 600 kg Płoć 5200 kg Mięso z łososia surowe (ścinki) 200 kg Narybek żywy(Czebaczek amurski 80% + Płoć 20% 90.000 szt Kryl mrożony gruby - opakowania 1 kg lub 2,5 kg 200 kg Kryl mrożony drobny – opakowanie 1 kg 300 kg Solowiec mrożony – opakowania 1 kg 350 kg Lasonóg – opakowania 1 k 280 kg Małże brzytwa morska – Razor, mrożona 800 kg Oczlik - cyklop mrożony – opakowania 1 kg 150 kg Plankton- red plankton opakowania 1 kg 250 kg Kalmar kalifornijski mrożony (cały) op.10 kg Loligo 1400 kg Małże mięso 200 kg Mieszanka morska 200 kg Krewetki „Tiger” 31 – 40 mm 1250 kg Omułki 100 kg Sercówka jadalna Cerastoderma edule 50 kg Ośmiornica śródziemnomorska 800 – 1200 g 100 szt 2 Myszy żywe 7.000 szt. Myszy mrożone 31.200 szt. Szczury przylądkowe żywe 1.300 szt. Szczury przylądkowe mrożone 1.300 szt. Szczury karmowe żywe 520 szt. Szczury karmowe mrożone 5.200 szt. Świnki morskie żywe 520 szt. Świnki morskie mrożone 2.080 szt. Chomiki żywe 520 szt. Chomiki mrożone 1560 szt. Koszatniczki żywe 520 szt. Koszatniczki mrożone 1 560 szt. Myszoskoczki żywe 520 szt. Noworodki mysie żywe 1 –dniowe 1- 1,5 g 10.400 szt. Noworodki mysie mrożone 1 –dniowe 1- 1,5g 20.800 szt. Przepiórki dorosłe mrożone 2.080 szt. Przepiórek żywe 624 szt. Oseski myszy mrożone białe 5-6 g 5.200 szt. Oseski szczurze mrożone 5-6 g 13.520 szt. Noworodki szczura przylądkowego żywe 1,5 – 2 g 2.600 szt. Noworodki szczura żywe 5 – 6 g 3.120 szt. 3 mącznik 1040 litry drewniak 660 litry świerszcze dorosłe 740 litry świerszcze drobne (2-5 mm) 260 litry szarańcza dorosła 57.200 szt szarańcza młoda 8.000 szt muszka owocowa 480 opak żuk hawajski 200 opak skoczogonki 200 opak larwy muchy Hermetia Illucens 120 opak 4 Mięso wołowe krojone 1.500 kg Ćwierci wołowe 9.000 kg Ćwierci cielęce 200 kg Ad . 1. - Ryby winny spełniać następujące warunki:  Śledź drobny cały (15-20 cm), mrożony pojedynczo (nie glazurowany)  Śledź duży cały, makrela, szprotka – mrożona, dostarczane w taflach  Mięso z łososia surowe (ścinki) – mrożone, dostarczane w taflach  Narybek żywy (Czebaczek amurski 80% + Płoć 20% ) – dostarczane w workach po 150 szt., dostawa raz w tygodniu po 10 worków (tj. po 1500 sztuk tygodniowo)  Wszystkie dostarczane ryby muszą spełniać ogólne wymagania jakościowe i sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Ryby zamrożone, jak i po rozmrożeniu muszą wskazywać, że są zdrowe (bez widocznych oznak chorobowych skóry i mięsa) bez uszkodzeń skóry i tkanki mięsnej, muszą posiadać swoisty, charakterystyczny dla dane gatunku zapach (bez zapachów obcych oraz wskazujących na procesy psucia się i rozkładu). Ad. 2 - Gryzoni i ptaków karmowych Zwierzęta powinny spełniać następujące warunki: • Myszy dorosłe (waga ok. 20 – 25 g) • Szczury przylądkowe – Mastomys coucha (waga ok. 100 g + 20 g) • Szczury karmowe duże (waga ok. 250 – 300 g) • Świnki morskie dorosłe (waga ok. 800 – 1200 g) • Chomiki (waga ok. 25 – 85 g) • Koszatniczki (waga ok. 180 – 220 g) • Myszoskoczki (waga ok. 100 + 10 g) • Noworodki mysie (waga ok.1 –1,5 g) • Noworodki szczurów przylądkowych (waga ok. 1,5 – 2g) • Noworodki szczura żywe – (waga ok. 5 – 6 g) • Oseski myszy mrożone (5-6 g) • Przepiórki dorosłe • Wszystkie zwierzęta powinny być zdrowe • Dostawca winien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na pozyskiwaniu materiału kategorii 2, tj. uśmiercaniu w drodze gazowania dwutlenkiem węgla hodowanych zwierząt, magazynowaniu, transportowaniu oraz wprowadzaniu tego materiału do obrotu z przeznaczeniem na karmę dla zwierząt. • Dostawca winien dostarczać przy każdej dostawie dokument handlowy na przewóz produktów zwierzęcych kategorii 2. . Ad. 3 Owadów karmowych Wszystkie będące przedmiotem zamówienia rodzaje owadów powinny spełniać następujące warunki: • Powinny być żywe. • Powinny być zdrowe. • Powinny być odpowiedniej wielkości. Ad. 4 - Mięso wołowe Ćwierci wołowe mają być z krów dorosłych, bez kręgosłupów. Mięso powinno być chude (nie otłuszczone). Mięso powinno być świeże i dostarczane w stanie wychłodzonym. Wykonawca gwarantuje, iż przedmiot umowy został poddany wymaganym badaniom weterynaryjnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15250000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy przystępując do postępowania zobowiązani są do wniesienia wadium na poszczególne zadania (części) w wysokości: Dla zadania nr 1 – 10.000,00 zł Dla zadania nr 2 - 7.000,00 Dla zadania nr 3 - 2.800,00 Dla zadania nr 4 - 2.900,00 2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone (np. 11/PN/D/2017 – Sukcesywne dostawa ryb, owoców morza, gryzoni, ptaków, owadów i mięsa . Zadanie nr ………..). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert – kwota musi być zaksięgowana na koncie Zamawiającego do dnia 08 sierpnia 2017 do godz. 09.00 4. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form: a) Pieniądzu b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) Gwarancjach bankowych; d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007r, Nr 42 poz. 275 z póź. zm.) 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: - dla przelewów krajowych: PKO BP S.A. I O/WROCŁAW , Nr rach. 61 1020 5226 0000 6102 0416 4208 z dopiskiem: Wadium – Sukcesywne dostawy ryb i owoców morza, gryzoni i ptaków, owadów oraz mięsa .( Dotyczy zadania nr……..) Nr 11/PN/D/2017
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje powyższego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach