Przetargi.pl
Dowóz uczniów z opiekunami do szkół z terenu miasta i gminy Bogatynia w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. oraz organizacja dowozu uczniów na basen, do pracowni przyrodniczej oraz na przejście graniczne do Krzewiny w okresie od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. (z podziałem na dwie części)

Gmina Bogatynia ogłasza przetarg

 • Adres: 59920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7725110, 7725370, , fax. 75 7725109, 7725379
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bogatynia
  ul. Daszyńskiego 1
  59920 Bogatynia, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7725110, 7725370, , fax. 75 7725109, 7725379
  REGON: 52502700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bogatynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów z opiekunami do szkół z terenu miasta i gminy Bogatynia w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. oraz organizacja dowozu uczniów na basen, do pracowni przyrodniczej oraz na przejście graniczne do Krzewiny w okresie od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. (z podziałem na dwie części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części: - część pierwsza - dotyczy dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Bogatynia w roku szkolnym 2017/2018 w ramach przewozów regularnych; - część druga – dotyczy dowozu uczniów na basen, do pracowni przyrodniczej oraz na przejście graniczne do Krzewiny w okresie od 04.09.2017r. do 22.06.2018r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1907 ze zm.) - (warunek dotyczy części I i II)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I Wykonawcy wraz z ofertą sporządzoną zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 i 1a do SIWZ, zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1. Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja i spółki cywilne) oraz przypadku opisanego w pkt 14.7. SIWZ, 2. Pisemne zobowiązanie - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca, zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zawierające w szczególności określenie: a) zakresu udostępnianych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; e) informacji o tym, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; f) w przypadkach, gdy wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - oświadczenie, że podmiot trzeci, który zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy swoich zasobów w celu wykazania się przez Wykonawcę zdolnością do realizacji zamówienia na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wraz z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów. Podmiot trzeci nie będzie ponosił solidarnej odpowiedzialności wówczas, gdy nieudostępnienie zasobów nie było przez niego zawinione, np. gdy Wykonawca realizował zamówienie przy udziale innych podmiotów udostępniających zasoby pomimo gotowości udostępnienia ich przez podmiot trzeci. 3. Dokument poświadczający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w przypadku gdy Wykonawca nie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. II. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, Wykonawcy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie ze wzorem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik Nr 3 lub 3a). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. III. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy Pzp określonych w pkt 9 SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4) niniejszego ogłoszenia. UWAGA. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują te sługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach