Przetargi.pl
sukcesywne dostawy rękawic medycznych oraz opatrunków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Warszawska 42404
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  REGON: 58444840000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozmc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywne dostawy rękawic medycznych oraz opatrunków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawiczek medycznych jednorazowego użytku oraz opatrunków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, podzielone na 2 części: Część 1 – Sukcesywna dostawa rękawiczek medycznych jednorazowego użytku. Część 2 – Sukcesywna dostawa opatrunków. 3.2 Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SIWZ. 3.3 Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV: KOD CPV – 33140000-3 materiały medyczne 3.4 Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i sprzedaży w obszarze gospodarczym UE oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach