Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SITNO

Gmina Międzyrzec Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 712 496
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzyrzec Podlaski
  ul. Warszawska 20
  21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 833 712 496
  REGON: 30237428000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://miedzyrzecgmina.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SITNO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 297 i 300 od km 0+000 do km 0+780 długości 0,780 km wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr P1114L Sławacinek Nowy – Porosiuki – Sokule – Dołha – Sitno – Wysokie w miejscowości Sitno, polegająca przede wszystkim na wykonaniu takich robót budowlanych jak: - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asf. zamkniętego AC11S, grub. w-wy 4 cm; - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego częściowo zamkniętego AC11W; - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 8, 10 i 12 cm /w-wa wykonywana rozkładarką/; - wykonanie warstwy odsączającej grub. 10 cm; - wykonanie poboczy gruntowych dwustronnie szerokości 0,75 m; - wykonanie zjazdów publicznych, indywidualnych i gospodarczych, - ustawienie oznakowania pionowego. Przedmiot zamówienia należy zrealizować dwuetapowo: a) I etap: do dnia 28 listopada 2019 obejmujący wykonanie takich robót budowlanych jak: - Roboty przygotowawcze (poz. Nr 1-17 w kosztorysie ofertowym) b) II etap: do dnia 29 maja 2020 obejmujący wykonanie takich robót budowlanych jak: - Rozbiórka elementów dróg (poz. Nr 18 w kosztorysie ofertowym) - Roboty ziemne (poz. Nr 19 - 23 w kosztorysie ofertowym) - Podbudowa (poz. Nr 24 - 33 w kosztorysie ofertowym) - Nawierzchnia (poz. Nr 34 - 35 w kosztorysie ofertowym) - Elementy ulic–Wjazdy i wyjazdy z bram (poz. Nr 36-44 w kosztorysie ofertowym) - Oznakowanie pionowe (poz. Nr 45 - 46 w kosztorysie ofertowym) - Roboty inne (poz. Nr 47 w kosztorysie ofertowym).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2018.110). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: Banku Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim nr konta: 85803900060000000004430006 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IN.271.17.2019.RS”. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 5. Szczegółowe informacje dotyczące wadium określono w rozdziale 6 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy muszą złożyć: pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach