Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych o nr 1072L i 1253L.

Powiat Radzyński w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza przetarg

 • Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, Plac Potockiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 3527400, 01, 3528566, , fax. 83 3527402
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Radzyński w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim
  Plac Potockiego 1
  21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 83 3527400, 01, 3528566, , fax. 83 3527402
  REGON: -0000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych o nr 1072L i 1253L.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa: a) w zakresie części I drogi powiatowej o nr 1072L na odcinku Walinna – Kolembrody od km 4+373 do km 8+615. b) w zakresie części II drogi powiatowej o nr 1253L na odcinku Niewęgłosz – Czemierniki – Wygnanów od km 0+187 do km 10+412. W zakres każdej części wchodzi również: a) Umieszczenie tablic informacyjnych o realizacji zadania przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wzór tablicy zostanie przesłany przez Zamawiającego po podpisaniu umowy; b) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach