Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Działu Żywienia Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2789171, 2789172, 2789193, , fax. 032 2789197, 2789198
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
  44-101 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2789171, 2789172, 2789193,, fax. 032 2789197, 2789198
  REGON: 28836600028000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.io.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Działu Żywienia Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla Działu Żywienia Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia ma spełniać wymogi jakościowe I klasy jakości określone w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy inny państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz wszystkie powszechnie obowiązujące Polskę wymagania higieniczno-sanitarne w UE. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. - O bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1252). 4. Zamawiający wymaga dostarczania wraz z każdą dostawą atestów jakościowych dla poszczególnych pozycji asortymentowych. Ponadto, dla każdego produktu, na którym nie ma umieszczonego składu wartości odżywczych oraz składu alergenów należy dostarczyć opis tych składników (jednorazowo). 5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia próbek oferowanego asortymentu zgodnych z opisem zawartym w „Specyfikacji asortymentowo-cenowej” dla poszczególnych wskazanych poniżej pozycji: Nr, nazwa i opis produktu odpowiadające pozycji wskazanej w specyfikacji asortymentowo-cenowej / Wymagana ilość a) pozycja nr 1: bułka pszenna zwykła mała - waga: min. 70 g, max. 80 g / minimum 1 sztuka b) pozycja nr 10: chleb pszenno-żytni, podłużny, duży, krojony - pakowany - waga: min. 800 g, max. 900 g / minimum 1 sztuka c) pozycja nr 18: sernik wiedeński / minimum 100 gram. 6. Próbki oferowanego asortymentu należy dostarczyć do upływu terminu składania ofert do: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice Magazyn Działu Żywienia Próbki należy przekazać Zamawiającemu nieodpłatnie. Produkty powinny zostać opisane w sposób umożliwiający identyfikację zarówno produktu (poprzez wskazanie nazwy handlowej/producenta na etykiecie) jak i Wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu. Złożone próbki podlegać będą ocenie jakościowej, zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ (tym samym złożone próbki nie podlegają uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wymaganych próbek, złożona przez niego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16÷20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – O ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 369). Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. 3. W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze włożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach